Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HĐND huyện đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại
False 21352Ngày cập nhật 09/10/2018

   Ngày 02/10/2018 HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 17/BC-HĐND về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện

     Trong 9 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện đã tổ chức 03 kỳ họp: 02 Kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018. Tại các kỳ họp, HĐND đã thông qua 11 Nghị quyết. Ngoài việc chuẩn bị tốt các kỳ họp ở cấp mình, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc,  hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp 6 tháng đầu năm đúng luật định. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 Hội nghị giao ban quý I và quý II để nắm bắt tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và HĐND cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật. Qua đó, nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi đại biểu thực hiện nhiệm vụ; cùng nhau thảo luận rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp khắc phục. Thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

      Thường trực HĐND đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2018. Cụ thể:

     Để thực hiện hoàn thành Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện bám sát nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện; đồng thời tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

 1. Cùng lãnh đạo huyện tham gia công tác lãnh chỉ đạo chung về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; thu ngân sách đạt kế hoạch; phòng chống lụt, bão; xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân chăm sóc phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi.

 2. Tăng cường công tác giám sát toàn diện về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhất là về sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019; đôn đốc UBND, các cơ quan hữu quan, ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh các giải pháp để vận động nhân dân thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018. Giám sát các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của 3 tháng còn lại năm 2018, nắm bắt những vấn đề mới nảy sinh ở địa phương nơi ứng cử để phản ánh kịp thời cho Thường trực HĐND huyện.

3. Thường trực và các Ban HĐND huyện rà soát và tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình giám sát chuyên đề năm 2018. Cụ thể:

- Ban kinh tế xã hội HĐND huyện: hoàn thành kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 29/3/2017 của HĐND huyện về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021”.

- Ban Pháp chế HĐND huyện: Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng tại các xã trên địa bàn huyện; hoàn thành báo cáo kết quả giám sát việc quản lý về môi trường và khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

4. Chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện cuối năm 2018: Tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 cuối năm 2018 của HĐND huyện khóa VI; phối hợp với UBND huyện để phân công, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện cuối năm 2018; phân công các Ban của HĐND huyện tiến hành thẩm tra các báo cáo, đề án và tờ trình trình tại kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện; chỉ đạo, đôn đốc các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và tổng hợp báo cáo; sinh hoạt tổ Đại biểu HĐND trước kỳ họp và báo cáo kết quả.

5. Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn, quý IV/2018 chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, thị trấn chuẩn bị các nội dung chương trình và tổ chức kỳ họp cuối năm 2018.

6. Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBND huyện chuẩn bị tốt việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách năm 2019 của huyện và các xã, thị trấn.

7. Chủ động chuẩn bị nội dung, thời gian và phối hợp với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức sơ kết công tác phối hợp cuối năm 2018.

8. Tổ chức kỳ họp thứ 7, tập trung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2018; bàn và quyết định kế hoạch phát triển nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2019; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

9. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ thông tin cho các đại biểu HĐND huyện theo quy định. Duy trì tổ chức trực báo định kỳ hàng quý giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn Khe Tre.

11. Phối hợp với UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đảm bảo quy định;

12. Bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.994
Truy cập hiện tại 2.779