Tìm kiếm
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
False 5210Ngày cập nhật 12/10/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2235/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2018. Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện:

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí (nếu có)

Địa điểm thực hiện

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

12 ngày làm việc

 

- Nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép

- Công trình khác: 100.000đ/giấy phép

Trung tâm hành chính công cấp huyện

2

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

12 ngày làm việc

 

- Nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép

- Công trình khác: 100.000đ/giấy phép

Trung tâm hành chính công cấp huyện

3

Cấp giấy phép di dời công trình

12 ngày làm việc

 

- Nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép

- Công trình khác: 100.000đ/giấy phép

Trung tâm hành chính công cấp huyện

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-TTH-283731-TT

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Quản lý  hoạt đông xây dựng

UBND cấp huyện

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 816