Tìm kiếm
Biểu mẫu điện tử

Theo đó, Thông tư gồm 6 điều, kèm theo 02 Phụ lục (Phụ lục 1: Danh mục biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Phụ lục 2: Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu). Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ bao gồm 49 báo cáo phục vụ việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ đã được ban hành tại Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.
Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác thống kê ngành Nội vụ bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2018.
Bộ Nội vụ trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện.

Xem toàn văn Thông tư số 03/2018/TT-BNV: Tại đây

Ngày 26/9/2018, Bộ Lao động - TB&XH ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Theo đó, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm có 19 biểu mẫu kèm theo Thông tư này gồm: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ, 4e, 4g (có file chi tiết kèm theo).  
Theo hướng dẫn tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thanh tra huyện đăng tải mẫu bản kê khai TSTN để người kê khai TSTN khai thác và sử dụng tại file đính kèm.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, báo cáo tại kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo theo một số nội dung sau:
Chi tiết tại file đính kèm.
Chi tiết tại File kèm theo.
Thanh tra huyện đăng tải các loại biểu mẫu có liên quan đến giải quyết đơn thư, mời Quý độc giải nghiên cứu các loại biểu mẫu dưới đây, hoặc tại file kèm theo.
Thanh tra huyện đăng tải các loại biểu mẫu phục vụ hoạt động giải quyết đơn thư, cụ thể như sau:   TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 1 BM.01 Đơn khiếu nại 2 BM.02 Giấy ủy quyền khiếu nại 3 BM.03 Phiếu trả đơn 4 BM.04 Phiếu hướng dẫn 5 BM.05 Thông báo không thụ lý GQKN 6 BM.06 Thông báo thụ lý GQKN 7 BM.07 QĐ giao nhiệm vụ xác minh 8 BM.08 Công văn thực hiện kế hoạch GQKN thuộc thẩm quyền 9 BM.09 QĐ xác minh nội dung khiếu nại 10 BM.10 Đề cương, Kế hoạch kiểm tra, xác minh 11 BM.11 Biên bản làm việc 12 BM.12 Công văn cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng 13 BM.13 Giấy biên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng 14 BM.14 Công văn trưng cầu giám định 15 BM.15 Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại 16 BM.16 Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn GQKN 17 BM.17 Phương án đối thoại 18 BM.18 Giấy mời gặp gỡ, đối thoại 19 BM.19 Giấy mời tham dự gặp gỡ, đối thoại 20 BM.20 Giấy ủy quyền đối thoại 21 BM.21 Biên bản về việc gặp gỡ, đối thoại 22 BM.22 Quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại 23 BM.23 Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại 24 BM.24 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại 25 BM.25 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 26 BM.26 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 27 BM.27 Giấy ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án 28 BM.28 Công văn cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án 29 BM.29 Thông báo về việc chấm dứt thụ lý GQKN Chi tiết hơn, mời quý độc giả tải tại file kèm theo.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.250.458
Truy cập hiện tại 2.304