Tìm kiếm
Biểu mẫu điện tử
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã ban hành văn bản số 570/UBND-TCKH ngày 04/5/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo theo một số nội dung sau:
Phòng TN&MT cung cấp các biểu mẫu để đăng ký CMĐSDĐ (Chi tiết theo file đính kèm)
Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1059/UBND-NV về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.
Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 738/UBND-TCKH về việc đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời kỳ 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2021-2025.
Ngày 29/5/2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện ban hành Công văn số 78/TCKH về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày 08 \/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành Công văn số 365/UBND-TNMT về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019  
Tải về tại địa chỉ sau:
Ngày 07/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 363/UBND-TCKH về việc đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.
Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 335/UBND-NV hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.649