Tìm kiếm
Biểu mẫu điện tử
Chi tiết tại file đính kèm.
Chi tiết tại File kèm theo.
Thanh tra huyện đăng tải các loại biểu mẫu có liên quan đến giải quyết đơn thư, mời Quý độc giải nghiên cứu các loại biểu mẫu dưới đây, hoặc tại file kèm theo.
Thanh tra huyện đăng tải các loại biểu mẫu phục vụ hoạt động giải quyết đơn thư, cụ thể như sau:   TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 1 BM.01 Đơn khiếu nại 2 BM.02 Giấy ủy quyền khiếu nại 3 BM.03 Phiếu trả đơn 4 BM.04 Phiếu hướng dẫn 5 BM.05 Thông báo không thụ lý GQKN 6 BM.06 Thông báo thụ lý GQKN 7 BM.07 QĐ giao nhiệm vụ xác minh 8 BM.08 Công văn thực hiện kế hoạch GQKN thuộc thẩm quyền 9 BM.09 QĐ xác minh nội dung khiếu nại 10 BM.10 Đề cương, Kế hoạch kiểm tra, xác minh 11 BM.11 Biên bản làm việc 12 BM.12 Công văn cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng 13 BM.13 Giấy biên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng 14 BM.14 Công văn trưng cầu giám định 15 BM.15 Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại 16 BM.16 Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn GQKN 17 BM.17 Phương án đối thoại 18 BM.18 Giấy mời gặp gỡ, đối thoại 19 BM.19 Giấy mời tham dự gặp gỡ, đối thoại 20 BM.20 Giấy ủy quyền đối thoại 21 BM.21 Biên bản về việc gặp gỡ, đối thoại 22 BM.22 Quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại 23 BM.23 Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại 24 BM.24 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại 25 BM.25 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 26 BM.26 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 27 BM.27 Giấy ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án 28 BM.28 Công văn cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án 29 BM.29 Thông báo về việc chấm dứt thụ lý GQKN Chi tiết hơn, mời quý độc giả tải tại file kèm theo.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2020, dự kiến thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND huyện; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo theo một số nội dung sau:
Ngày 31/8/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thì hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Theo đó: Trong quản lý công tác thì hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có Đề cương báo cáo  và 05 biểu mẫu. Trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật có Đề cương báo cáo và 05 biểu mẫu.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã ban hành văn bản số 570/UBND-TCKH ngày 04/5/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo theo một số nội dung sau:
Phòng TN&MT cung cấp các biểu mẫu để đăng ký CMĐSDĐ (Chi tiết theo file đính kèm)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.214
Truy cập hiện tại 3.648