Tìm kiếm
Về đất đai, dân số, lao động quý II năm 2021
False 6801Ngày cập nhật 28/06/2021

BÁO CÁO

  Về đất đai, dân số, lao động quý II năm 2021

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý II năm 2021 như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021 UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch gồm: Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/01/2021 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 25/02/2021 về triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021.

Phân công nhiệm vụ thực hiện cho các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động

1. Đất đai

          - Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thông báo Công bố công khai bổ sung Kế hoạch SDĐ năm 2021 của huyện; báo cáo đánh giá các chỉ tiêu QHSDĐ chưa thực hiện hết trong Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 cấp huyện để bổ sung KHSDĐ; đề nghị phê duyệt nhiệm vụ dự án “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông”.

- Thu hồi đất 1.757,7 m2 do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất và 253,4m2 thực hiện các công trình/dự án.

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 21 hồ sơ/3.694,4m2.

          - Công tác cấp Giấy CNQSD đất: Tính đến 14/6/2021, toàn huyện tỷ lệ cấp giấy đạt 98,03% và cấp đổi đạt 66,17%.

          - Công tác xử lý đơn thư, phản ánh về đất đai: Đã tham mưu xử lý 05 đơn thư,  chuyển 03 đơn.

          - Công tác xử lý vi phạm hành chính: Tham mưu trả lời về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 02 trường hợp tại xã Hương Xuân và Hương Lộc.

          - Việc thực hiện Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND: Phối hợp 3 xã Thượng Long, Thượng Quảng và Thượng Lộ tổ chức kiểm tra, rà soát lại ranh giới tại thực địa đã bàn giao trước đây của Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông.

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 7.104 hộ, với tổng số dân là 29.370 người, trong đó dân tộc thiểu số khoảng 12.571 người (chiếm tỷ lệ 45,01%).

3. Lao động

Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 15.438 người, trong đó: Nữ 7.310 người, chiếm tỷ lệ 47,35 %. Thành thị 2.139 lao động, nông thôn 13.299 lao động.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.438 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.583 người chiếm tỷ lệ 55,6 %; Công nghiệp XD - GTVT: 2.229 người chiếm tỷ lệ 14,44 %; Dịch vụ: 4.626 người chiếm tỷ lệ 29,97 %.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, đã phối hợp với các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, qua đó đã tạo việc làm mới cho 170 lao động.

Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 96 lao động với tổng số tiền giải ngân là 4.223 triệu đồng; thông qua vốn vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho người lao động hoặc mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Phối hợp với công ty Suleco và Sao Kim tổ chức 03 buổi hội nghị tư vấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động tại UBND xã Thượng Nhật, Hương Xuân, Hương Hữu, Thượng Quảng,Thượng Long và Hương Sơn có 130 người tham gia. Từ đầu năm đến nay có 11 lao động đã bay sang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (chủ yếu là Nhật Bản), 13 lao động đã hoàn thành học tiếng (chờ bay), 05 lao động đang theo học tiếng.

III. Nhiệm vụ Quý III

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở, dự án.

- Thực hiện các nội dung còn tồn đọng của Kết luận 270 và Chỉ thị 65.

- Thẩm định hồ sơ đất đai: Cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận; chuyển mục đích; thu hồi đất.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn và các nhiệm vụ QLNN về BVMT. Tăng cường công tác tham mưu quản lý, phối hợp kiểm tra các hoạt động khoáng sản.

- Ban hành Kế hoạch cập nhật cung lao động và nhu cầu học nghề năm 2021, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Xây dựng các cụm Pano tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng nhằm nâng cao nhận thức của người lao động.

- Phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX huyện và UBND các xã tuyển sinh và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên CSHCM huyện, UBND các xã, thị trấn, các Công ty được Sở giới thiệu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động - việc làm, kiến thức về lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng cho cán bộ từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tầng lớp xã hội cho người lao động, tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp rộng rãi trong cộng đồng, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 27/01/2021 về việc “Hỗ trợ người lao động huyện Nam Đông đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025”.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý II và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2021./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.685