Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện Nam Đông: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  
Ngày 31/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành  Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021).    
Ngày 25/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 49 /2021/QĐ-UBND Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số/Ký hiệu 03/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/10/2020 Ngày có hiệu lực 05/11/2020 Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cơ quan ban hành UBND huyện Nam Đông  
Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông: Về bãi bỏ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư  số 11/2021/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021
Ngày 13/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ đào tạo thạc sĩ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Nam Đông.
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư  số 09/2021/TT-BTNMTsửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021
Ngày 21 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh ban hành quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.669