Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 12 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án" Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025"
Để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trên cơ sở kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg), ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Bên cạnh việc kế thừa các quy định còn phù hợp của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg có các nội dung mới sau đây:
Ngày 13/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP​ ngày 19/02/2019 về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2019 và Nghị định số 144/2006/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2019.

​Theo đó, Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.

Việc tổ chức họ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật Dân sự; chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ. Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ; áp dụng với nhừng người tham gia dây họ, gồm các thành viên và chủ họ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ vượt quá lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định này thì mức lãi suất không có hiệu lực.

UBND các cấp có trách nhiệm tổng hợp tình hình, diễn biến quan hệ về họ ở địa phương khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; truyên truyền, phổ biến Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan. UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, thống kê thông tin về họ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về họ với cơ quan công an có thẩm quyền.

 

Ngày 27 tháng 12 năm 2108, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông  đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2108 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Đông
Ngày 18/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2018./.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (đính kèm file)
Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 là luật hôn nhân mới nhất hiện nay. Luật hôn nhân gia đình 2014 đã chính thức được thông qua và sẽ có hiệu lực kể từ 01/01/2015, luật gồm có 9 chương và 133 điều.Luật này có ba điểm mới quan trọng như: độ tuổi kết hôn của nữ thành đủ 18 tuổi, cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận
Ngày 05/10/2018, Chính phủ bam hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghi định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký (có file kèm theo).  
    Luật Trẻ em được kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 5/4/2016 và có hiệu lực từ 01/6/2017. Luật trẻ em năm 2016 đã kế thừa những quy định cơ bản của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, đồng thời sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định mới nhằm cụ thể hóa Công ước Quyền trẻ em, Hiến pháp 2013 và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội và phát triển của trẻ em trong giai đoạn hiện nay.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.854.254
Truy cập hiện tại 28