Tìm kiếm
Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện
False 4795Ngày cập nhật 24/03/2019

      Ngày 19/3/2019 Thường trực HĐND huyện ban hành báo cáo 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện.

 

 

    Báo cáo đánh giá kết quả một năm thực hiện công tác phối hợp và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong qua trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  và an ninh quốc phòng của huyện nhà. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 như sau:

- Thường xuyên phối hợp chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của cử tri; bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 để triển khai thực hiện. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp thực hiện tốt trên các lĩnh vực công tác.

- Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm, mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

- Tăng cường đổi mới hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện; MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quy định của Luật.

- Phối hợp chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; phát huy hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tiếp tục duy trì thường xuyên cơ chế báo cáo tháng, quý, năm và cung cấp thông tin liên quan giữa 3 cơ quan, tham gia các cuộc họp và hội ý khi cần thiết.

- Hội nghị sơ kết lần thứ 2, năm 2019 thống nhất giao UBND huyện chủ trì chuẩn bị nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.535