Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
Văn phòng HĐND và UBND huyện đã chuyển Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 7 và một số nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị Các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND và các đơn vị liên quan vào cập nhật, nghiên cứu thực hiện./.
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.  
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.  
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.  
Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.  
Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Nam Đông. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.  
Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.  
 Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI,nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.  
 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.
Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tải kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII. Những nội dung liên quan đến huyện Nam Đông: VIII. CỬ TRI HUYỆN NAM ĐÔNG 84. Hiện nay trên địa bàn huyện Nam Đông nhiều tuyến dây điện chạy ngang nóc nhà của một số hộ dân không đảm bảo an toàn cho đời sống sinh hoạt và tính mạng nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện lực rà soát, quy hoạch lại một số tuyến điện, xây dựng lộ trình di dời, thay mới để bà con yên tâm sinh hoạt và sản xuất. Trả lời: Qua kiểm tra, tại thôn Ria Hố xã Thượng Lộc có 06 vị trí cột (từ vị trí cột 23/8÷23/13 thuộc XT 473 TG Nam Đông) nằm trong đất vườn và gần nhà dân. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã đưa vào kế hoạch thực hiện cuối năm 2020. 85. Nhiều hộ dân ở các xã: Hương Sơn, Hương Hữu, Thượng Lộ, Thượng Quảng, Thượng Long thiếu đất sản xuất, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thu hồi một số diện tích rừng nghèo, rừng bìm do Ban Quản lý rừng phòng hộ và Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao la quản lý để giao lại cho các hộ dân các xã thiếu đất sản xuất. Trả lời: Hiện nay, UBND tỉnh đã có các Kết luận thanh tra số 254/KL-UBND, 255/KL-UBND ngày 30/7/2019, số 259/KL-UBND ngày 31/7/2019, số 269/KLUBND, số 270/KL-UBND, số 271/KL-UBND ngày 02/8/2019 về việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các huyện, thị xã và các Kết luận thanh tra số 114/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 115/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 116/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 117/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 119/KLUBND ngày 26/3/2020, số 120/KL-UBND ngày 26/3/2020 về việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ. Đồng thời, hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu ban hành Quyết định về quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh. Do đó, trong quá trình các đơn vị và địa phương thực hiện các Kết luận thanh tra nói trên và quy định của tỉnh, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi diện tích đất lâm nghiệp giao cho các địa phương quản lý để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình cá nhân theo quy định. 86. Thực hiện Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh, thời gian qua các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, tuy nhiên huyện Nam Đông là huyện miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, huyện có nhiều hộ chính sách, hộ nghèo. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét miễn thu phí vệ sinh môi trường cho các hộ dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trả lời: Với mục tiêu thực hiện chủ trương chung là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có xả rác thải ra môi trường thì phải trả chi phí cho công tác thu gom, xử lý. Theo quy định tại Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thì phương án thu giá dịch vụ không quy định chế độ miễn giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường. Mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 50% chi phí; ngân sách nhà nước đang vừa bù lỗ chi chi phí thu gom vận chuyển, vừa phải đảm bảo 100% chi phí xử lý, chôn lấp; định hướng đến năm 2024 mức giá dịch vụ thu gom vận chuyển đảm bảo đáp ứng 100% chi phí thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt. Hơn nữa, gia đình hộ nghèo, cận nghèo đã được Nhà nước đảm bảo các chính sách như: hỗ trợ bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền điện; miễn giảm học phí và các chính sách an sinh xã hội khác. Vì vậy, việc đề nghị miễn giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện là không hợp lý; không đảm bảo tính công bằng. 87. Hiện nay trên địa bàn huyện công trình dự án Khu du lịch sinh thái Thác Mơ và Khu du lịch Thác Trượt đang triển khai thi công, tuy nhiên tiến độ thi công chậm, các hoạt động thi công đảm bảo ảnh hưởng đến cảnh quan, sinh thái của các điểm du lịch. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh liên quan kiểm tra tiến độ thi công các công trình để sớm đưa vào khai thác nhằm đưa ngành du lịch huyện Nam Đông phát triển, đồng thời có giải pháp thi công bảo tồn hệ sinh thái ở các điểm du lịch. Trả lời: - Về dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Thác Mơ: Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Thác Mơ do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Yeshue Eco đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2877/QĐ-UBND, ngày 10/12/2018, tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 1 khởi công Quý I/2019, hoàn thành Quý II/2021. Dự án đã thi công hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019. - Về dự án Khu du lịch sinh thái Thác Trượt: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng thiên nhiên Thác Trượt do Công ty TNHH MTV Đồng Tiến Phương làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1569/QĐ-UBND, ngày 11/7/2017. Theo tiến độ được phê duyệt, nhà đầu tư phải hoàn thành đưa dự án vào hoạt động quý II/2018. Đến nay, dự án đã chậm tiến độ gần 02 năm. Nguyên nhân chậm tiến độ ngoài lý do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng còn có nguyên nhân chủ quan do chủ đầu tư chưa thực sự quyết tâm, không bố trí nhân lực trực tiếp thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư tại địa bàn. Bên cạnh đó, do khó khăn trong công tác GPMB nên phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực dự án hiện nay có sự khác biệt so với quyết định chủ trương đầu tư, vấn đề này dẫn đến có thể không còn phù hợp với các quy hoạch hiện hành. Ngoài ra, theo ghi nhận của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 520/QĐ- TTCP, ngày 26/7/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, thăm dò, khai thác cát sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có đề nghị đưa dự án vào diện thu hồi do vi phạm pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, đến nay Thanh tra Chính phủ vẫn chưa ban hành kết luận chính thức; sau khi có Kết luận thanh tra, trên cở sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định./.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.148
Truy cập hiện tại 170