Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
      Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoàn 2016-2021 và những năm tiếp theo. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan như: Phòng Tài chính – KH, Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ và Văn phòng HĐND - UBND huyện.      Qua nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của xã giai đoạn 2016-2021. Nhìn chung, UBND huyện đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt, sấp sỉ đạt, do nhiều nguyên nhân khách quan khác (trường hợp sắp nghĩ hưu, lớn tuổi, mới chuyển công tác đến, đang theo học,… chủ yếu rơi vào cán bộ chuyên trách cấp xã); một số xã việc bố trí cán bộ, công chức còn một vài trường hợp chưa đảm bảo vị trí việc làm; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn  kế cận cấp xã chưa đảm bảo kịp thời để thay thế,… một số cán bộ, công chức năng lực thực tiễn vẫn còn hạn chế, không chịu tìm tòi học hỏi; tinh thần trách nhiệm chưa cao, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả công việc, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn; thực hiện nhiệm vụ tinh giảm biên chế chưa đạt. Nguyên nhân: Do chất lượng cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều, một số đã lớn tuổi nên ngại học tập nâng cao trình độ; các đơn vị sự nghiệp công lập đều hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, quy mô nhỏ, số lượng biên chế ít, khó chuyển đổi để cắt giảm biên chế.
    Chiều ngày 01/4/2021 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Thật về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND huyện ngày 24/3/2016 nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoàn 2016-2021 và những năm tiếp theo. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; Đại diện lãnh đạo UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND và UBND huyện.
    Sáng ngày 01/4/2021 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Quảng về kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoàn 2016-2021 và những năm tiếp theo (theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND huyện ngày 24/3/2016). Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát – CT UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
      Chiều ngày 29/3/2021 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nắm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 về đề án “nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021”. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Hồ Thị Hương – Phó Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; đại diện các đơn vị liên quan; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.      Đoàn công tác HĐND huyện  làm việc với lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HĐND  về "nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo”; ý kiến tham gia thảo luận thành viên đoàn. Đồng chí Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện kết luận: Đa sô các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra phòng Giáo dục cơ bản đã thực hiện đạt và gần đạt; một số chỉ tiêu chưa đạt là do nhiều nguyên nhân khách quan,…      Qua đó, đồng chí  Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện rà soát những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện đề án, nguyên nhân; kiến nghị đề xuất, từ đó có giải pháp khắc phục làm tốt giai đoạn tiếp theo./.  
      Sáng ngày 29/3/2021 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Lộ về kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoàn 2016-2021 và những năm tiếp theo (theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND huyện ngày 24/3/2016). Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; đồng chí Hồ Thị Hương – PCT UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Ngày 18/3/2021 Thường trực HĐND ban hành kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 “kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo”. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị liên quan (Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo, Tài chính – KH huyện); lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.             Qua đó, Thường trực HĐND huyện thống nhất:             Mốc thời gian giám sát từ năm 2016 đến nay;             Lịch giám sát bắt đầu từ ngày 26/3/2021 kết thúc vào ngày 05/4/2021; Thường trực HĐND huyện, yêu cầu các cơ quan được giám sát chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu trên và gửi trước cho Đoàn giám sát chậm nhất trước ngày đi giám sát 03 ngày./.              
     Vào lúc, 11 giờ 45 ngày 09/3/2021 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 12, tổng kết HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau 1 buổi  làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.         HĐND đã xem xét 11 báo cáo các loại, trong đó: 06 báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; 05 báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện giai đoạn của nhiệm kỳ 2016-2021. Các báo cáo đã đươc đại biểu tham dư kỳ họp đều thống nhất cao.       Phát biểu của đồng chí Cái Vĩnh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND huyện. Hoan nghênh tinh thân nỗ lực phấn đấu và đoàn kết của cán bộ  và nhân dân huyện Nam Đông đã đưa nên kinh tế của huyện ngày càng tăng trưởng khá, sản xuất phát triển theo hướng bền vững, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững,… Phát biểu của ông Cái Vĩnh Tuấn - PCT HĐND tỉnh  
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị tổng kết vào ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.  
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện về các nội dung liên quan trình bày tại kỳ họp tổng kết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị tổng kết vào ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.  
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về các nội dung liên quan trình bày tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị tổng kết vào ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.327.761
Truy cập hiện tại 1.940