Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường Tiểu học, THCS thị trấn Khe Tre giai đoạn 2021-2025 (Tài liệu phục vụ kỳ họp)
Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)
Đề án phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 (Tài liệu phục vụ kỳ họp).
Đề án nâng cao chất lượng đối với học sinh DTTS giai đoạn 2021-2025 (Tài liệu phục vụ kỳ họp)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Tài liệu phục vụ kỳ họp)
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Tài liệu phục vụ kỳ hop)
Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm của UBND huyện. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII).
Chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII. Thời gian tổ chức kỳ họp 2 ngày từ ngày 26 đến ngày 27/7/2021. Phiên họp trù bị vào lúc 7giờ 30 phút đến 8 giờ ngày 26/7/2021. Thời gian đại biểu tham dự họp: - Sáng 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.                                                    - Chiều 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.
Thông báo khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII).
Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.585.721
Truy cập hiện tại 3.121