Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoa VI. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2019. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
GIẤY MỜI Tham dự kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI          Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khoá VI tổ chức kỳ họp thứ 9, để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; bàn và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.       Thời gian họp: 02 ngày, từ ngày 12 – 13 tháng 12 năm 2019       Khai mạc: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2019.       Địa điểm:  Tại Hội trường huyện Nam Đông.      Thường trực HĐND huyện Nam Đông kính mời quý vị đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện./. *Ghi chú: Thường trực HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên, vào trang thông tin điện tử huyện: https://namdong.thuathienhue.gov.vn để nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ 9 (Vào mục hoidongnhandan => kyhopthu9 => tiếp theo muốn tìm văn bản Hội đồng vào mục hoidongnhandan, tìm văn bản Ủy ban vào mục uybannhandan); có gì vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 0388614519    gặp đồng chí Vương Thị Thiện để hướng dẫn thêm.                   
     Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
      Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo kết quả công tác giải quyết, xét xử án năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 1.278