Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020. Đề nghị các Đại biểu HĐND huyện, các Ban, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan vào truy cập tải để biết.
Văn phòng gửi Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị các ngành, các xã, thị trấn vào nghiên cứu tài liệu để thực hiện.
Văn phòng gửi Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2019. Đề nghị các ngành vào lấy tài liệu để thực hiện.
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị các ngành vào lấy tài liệu để thực hiện.
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các ngành vào lấy tài liệu để thực hiện
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, đề nghị 
Văn phòng gửi Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đề nghị các đại biểu và các ngành vào lấy tài liệu để thực hiện.
Văn phòng chuyện Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. Kính mong các đơn vị liên quan vào xem xét cập nhật
Thông báo phân công Thường trực HĐND huyện tham dự họp HĐND các xã, Thị trấn. Đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện.
   Vào lúc, 11 giờ 45 ngày 13/12/2019 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau 1 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.         HĐND đã xem xét 17 báo cáo, tờ trình và thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; về dự toán ngân sách năm 2020; về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2019; về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ UVUB đối với ông Nguyễn Văn Thanh; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh UVUB của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Ánh – Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT huyện và ông Lê Văn Thân – Chỉ huy trưởng Quân sự huyện. HĐND huyện cũng đã dành thời gian để các cơ quan hữu quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.165.984
Truy cập hiện tại 1.241