Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Kỷ yếu các kỳ họp
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp này, HĐND huyện đã ban hành 04 nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; (2) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; (4) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2017.
Ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện đã nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo trình tại kỳ họp và các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu… HĐND huyện đã tập trung phân tích, đánh giá, xem xét và quyết định những chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách và những nhiệm vụ quan trọng khác trong năm 2018, trong đó HĐND huyện đã thông qua đề án phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017-2021, đinh hướng đến năm 2030. Kỳ họp lần này, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận những vấn đề mang tính cấp thiết, những nội dung nổi cộm mà trong thời gian qua nhiều cử tri quan tâm. Kỳ họp lần thứ 05 đã thông qua 05 Nghị quyết: 1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 2. Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện năm 2018. 3. Nghị quyết về phát triển du lịch huyện nam đông giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2030. 4. Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phan Thế Xê. 5. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện.
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường huyện, HĐND huyện khoá VI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để thông qua tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng giáo dục và Đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021”.
Ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã thông qua 04 nghị quyết.
Kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 19-20 tháng 12 năm 2017). Tại kỳ họp lần này HĐND huyện đã thống nhất thông qua 06 nghị quyết.
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này HĐND đã nghe 05 báo cáo của UBND và UBMTTQVN huyện và 04 báo cáo thẩm tra của 2 ban HĐND huyện. HĐND huyện đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết.
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường huyện HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện. Kỳ họp lần này HĐND huyện đã thống nhất thông qua 09 nghị quyết.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.529.698
Truy cập hiện tại 4.001