Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> VB HĐND
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết của UB Mặt trận huyện
Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND huyện về chấp hành pháp luật....
Báo cáo thẩm tra Ban KTXH về tổng quyết toán ngân sách năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp)
Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp)
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 4 (TL phục vụ kỳ họp thứ 4)
Tờ trình về Chương trình giám sát HĐND huyện năm 2023 (TL phục vụ kỳ họp)
VP gửi: Báo cáo giám sát xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 3 (TL phục vụ kỳ họp)
VP gửi: Báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp)
VP gửi: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện một số mô hình, dự án  phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 (TL phục vụ kỳ họp)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 4.046