Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> Nghị quyết
Văn phòng gửi Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND, các xã, thị trấn cùng các cơ quan tổ chức, cá nhân vào cập nhật thực hiện./.
Văn phòng gửi Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị các đồng chí đại biểu HĐND huyện; các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan vào cập nhật thực hiện./.
Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế huyện Nam Đông và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế từ Phòng Y tế huyện Nam Đông vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông./.
     Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông ban hành Nghị quyết về việc thông qua đề án "Quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030. Mục tiêu sớm hoàn thành việc lập đầy đủ, có chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; quản lý quy hoạch đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng đô thị, xây dựng thị trấn Khe Tre đạt chuẩn “Văn minh đô thị” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”./.
HĐND huyện Nam Đông ban hành nội quy kỳ họp của HĐND huyện Nam Đông Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Gồm có 5 Chương và 21 Điều quy định về những nội dung tổ chức thực hiện các kỳ họp HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026./.
Hội đồng nhân dân huyện ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Nam Đông khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Gồm 6 Chương và 26 Điều quy định về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, các mối quan hệ công tác và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện Nam Đông khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026./.
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu bảo tồn làn văn hóa truyền thống dân tộc Cơtu, huyện Nam Đông ( giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 triệu đồng ./.
Hội đồng nhân dân thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn ngân sách huyện (đợt 2). Các nhiệm vụ Quy hoạch năm 2021: 2.000 triệu đồng, điều chỉnh còn 1.454 triệu đồng; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2021: 6.640 triệu đồng, điều chỉnh 7.186 triệu đồng./.
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khắc phục sạt lỡ tuyến đường thôn 7 xã Thượng Long; thuộc nhóm C, tổng mức đầu tư dự kiến 2.500 triệu đồng./.
Phân cấp UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng sử dụng Ngân sách cấp huyện quản lý; bao gồm cả nguôn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên; các nguồn vôn hợp pháp của địa phương thuộc cấp huyện quản lý./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.775