Tìm kiếm
Cơ cấu tổ chức UBND huyện
False 39237Ngày cập nhật 17/01/2013

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Chủ tịch UBND huyện:

Trần Quốc Phụng

Email: tqphung.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 327

Phó Chủ tịch UBND huyện:

Dương Thanh Phước

Email: dtphuoc.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 327

Phó Chủ tịch UBND huyện:

Lê Thanh Hồ

Email: ltho.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 327

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện

1. Chủ tịch UBND huyện là người lãnh đạo và điều hành công tác của UBND huyện, các thành viên UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 28, 29 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và các quy định tại Quy chế làm việc của UBND huyện.

Chủ tịch phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý từng lĩnh vực công tác của UBND huyện, Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết tất cả các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, trừ những công việc Chủ tịch trực tiếp giải quyết.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những quyết định của mình; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch. Những công việc liên quan đến Phó Chủ tịch khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định.

3. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch hội ý hàng tuần một lần vào chiều thứ 6 để giải quyết những công việc cần bàn bạc tập thể. Vào tuần cuối tháng UBND huyện họp để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tháng đó, bàn công việc tháng tới và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện quyết định.

4. Trong trường hợp thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch. Tùy theo tình hình thực tế, việc phân công công việc giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch (quy định tại Điều 2 Quyết định này) có thể thay đổi cho phù hợp.

Điều 2. Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện như sau

1. Đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ  tịch UBND huyện

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND huyện; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của huyện (bao gồm kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển);

- Chỉ đạo chung chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; quyết định quy mô và phê duyệt các dự án đầu tư theo thẩm quyền;

- Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; chi quốc phòng, an ninh và các khoản chi dự phòng, chi phát sinh từ ngân sách địa phương;

- Công tác xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng các công trình;

- Công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng ISO;

- Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh;

- Công tác địa giới hành chính; xây dựng chính quyền; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ;

- Công tác cải cách hành chính; rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Những vấn đề chung về công tác an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

- Công tác tôn giáo;

- Các vấn đề về nhân quyền, thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn;

- Công tác Tư pháp, thi hành án dân sự;

- Công tác xúc tiến đầu tư; Chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Công tác ngoại giao và quan hệ đối ngoại;

- Quy chế thực hiện dân chủ và dân vận chính quyền;

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh;

- Những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục thi hành án huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các cơ quan, đơn vị:

Cơ quan Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho Bạc nhà nước, Chi cục Thuế huyện, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực, các doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện:

Thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ và Điện lực;

- Công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; quản lý đô thị;

- Khoa học và công nghệ;

- Công tác quản lý  tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường;

- Công tác địa chính, quản lý nhà, đất; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;

- Giao thông vận tải; phòng cháy chữa cháy;

- Theo dõi phát triển ngành nghề, làng nghề trong nông thôn;

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển kinh tế trang trại, gia trại;

- Theo dõi quản lý chất lượng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, khí tượng thủy văn;

- Phát triển nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá giao thông nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thể thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo và tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 b)Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị:

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Thủy nông; Chi cục Thống kê, Hạt kiểm lâm Nam Đông, Các Trạm quản lý Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban quản lý rừng phòng hộ, Trạm khí tượng thủy văn, Điện lực Nam Đông, Nhà máy nước Nam Đông.

3. Đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện:

          a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giáo dục, đào tạo;

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

- Thông tin (báo chí), Bưu chính và Viễn thông;

- Văn hóa, du lịch, thể dục- thể thao;

- Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS;

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động, dạy nghề;

- Công tác giảm nghèo;

- Công tác Dân tộc;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

- Trực tiếp xử lý thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thể thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo và tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

          b)Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị:

          Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Giáo dục- Đào tạo, Phòng Dân tộc, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Lao động TBXH, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm y tế, Trung tâm Giáo dục nghề- Giáo dục thường xuyên, Hội Chữ thập đỏ, Bưu điện, Viễn thông, VNPT, Viettel, các trường THPT trên địa bàn.

Điều 3. Các Uỷ viên UBND huyện có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo lĩnh vực phân công và địa bàn phụ trách. Tham gia với tập thể UBND huyện giải quyết, xử lý những công việc chung theo Quy chế làm việc của UBND huyện.

Điều 4. Phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện phụ trách các địa bàn:

1. Đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện phụ trách chung xã Hương Hữu; 

2. Đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách chung xã Thượng Long;

3. Đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách chung xã Hương Phú;

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện và đồng chí Đặng Anh Tố - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Y tế huyện phụ trách xã Thượng Lộ;

5. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện và đồng chí Trần Hoàng - Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường phụ trách xã Hương Giang;

6. Đồng chí Võ Phước Hóa- Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện giúp đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện phụ trách thường xuyên xã Hương Hữu;

7. Đồng chí Lại Quốc Trình - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện giúp đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách thường xuyên xã Thượng Long;

8. Đồng chí Lê Nhữ Sửu - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện giúp đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách thường xuyên xã Hương Phú.

9. Đồng chí Lê Phú Thưởng - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phụ trách xã Thượng Quảng;

10. Đồng chí Phạm Tấn Sanh - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện phụ trách xã Hương Sơn;

11. Đồng chí Nguyễn Văn Hoá - Ủy viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách xã Hương Lộc;

12. Đồng chí Phạm Tấn Son - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phụ trách thị trấn Khe Tre;

13. Đồng chí Lê Minh Hòa - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Dân tộc huyện phụ trách xã Thượng Nhật;

14. Đồng chí Lê Đăng Huề - Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện phụ trách xã Hương Hoà.

Điều 5. Quá trình điều hành công tác quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND huyện có thể điều chỉnh sự phân công cho phù hợp trong các trường hợp:

 - Phó Chủ tịch đi công tác, vắng nhiệm sở dài ngày, không thể giải quyết được những công việc đã phân công;

- Phó Chủ tịch phụ trách có lý do chính đáng không trực tiếp giải quyết được công việc thuộc trách nhiệm của mình.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện.

Điều 7. Các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 39.419