Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền
Ngày 16/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hànhThông tư 14/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.  
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc Quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.
Ngày 05 tháng 9 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 19 tháng 8 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT).
Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án. Đó là một trong những nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số 109/TB-UBND Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông  (Nội dung chi tiết tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gửi kèm )
Ngày 07/08/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/08/2019 quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2019 (đính kèm văn bản điện tử)
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản hướng dẫn mức chi và thanh quyết toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.980.317
Truy cập hiện tại 260