Tìm kiếm
Đẩy mạnh hành động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
False 22466Ngày cập nhật 23/11/2019

Nhằm đẩy mạnh hành động thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn huyện,UBND huyện ban hành Công văn số 1100/UBND-TNMT ngày 21/11/2019

       Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Thủ tướng Chính phủ phát động và kêu gọi, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 về việc thực hiện phong trào Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, phong trào có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng dân cư. Tiếp nối những kết quả đã đạt được và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào đi vào chiều sâu bằng các giải pháp cụ thể, khả thi, thiết thực; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Khe Tre chỉ đạo, tổ chức triển khai một số hoạt động, nhiệm vụ sau:

     1. Tiếp tục đẩy mạnh và cụ thể hóa tổ chức thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh và Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa". Đưa kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần" vào một trong các chỉ tiêu thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm của tổ chức, đoàn thể, cá nhân. Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai cho các đơn vị trực thuộc.

       2. Các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thực hiện, tạo điều kiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng túi ni lông và vật dụng bằng nhựa sử dụng 01 lần trong sinh hoạt, hoạt động của cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo các cơ quan, địa phương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở chức năng, quyền hạn được giao./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 1.998