Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền

 

THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022; Thông báo số 48/TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức năm 2022;

UBND huyện thông báo danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (dành cho tất cả các thí sinh dự tuyển)

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

4. Những hiểu biết chung về tình hình giáo dục và những chủ trương của huyện Nam Đông về phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc mầm non (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên mầm non)

a) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

b) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

c) Thông tư Liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

d) Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.

e) Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc tiểu học (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên tiểu học)

a) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

b) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

c) Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

d) Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

e) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

f) Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

3. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc Trung học cơ sở (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở)

a) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

b) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

c) Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

d) Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

e) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

f) Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc Trung học phổ thông (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên Trung học phổ thông)

a) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

b) Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014.

c) Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

d) Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐBGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 17/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

5. Chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên thư viện (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm nhân viên thư viện)

a) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

b) Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

c) Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện phổ thông; Quyết định số 01/2004/QĐ- BGDĐT ngày 29/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

d) Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

6. Chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên thiết bị - thí nghiệm (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm nhân viên thiết bị - thí nghiệm)

a) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

b) Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

c) Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trung chuyên biệt công lập.

d) Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

7. Chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên kế toán (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm nhân viên kế toán)

a) Luật ngân sách nhà nước.

b) Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành Luật ngân sách nhà nước.

c) Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

e) Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

UBND huyện Nam Đông thông báo đến các cá nhân, đơn vị có liên quan được biết./.

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).
Thực hiện Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên; Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 13/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4); Công văn số 5413/UBND-VH ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho những công dân đủ điều kiện tiêm chủng COVID-19 trong tháng 6/2022 trên địa bàn huyện.  
Nam Đông là một huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế cách thành phố Huế khoảng 50 km về phía Tây Nam, được tái lập vào tháng 10 năm 1990 với tổng diện tự nhiên 647,78 km2, chiếm 12,87% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn huyện có 09 xã và 01 thị trấn; trong đó có 06 xã là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%, chủ yếu là dân tộc Cơ tu và một số ít các dân tộc khác như Tà ôi, Pa cô, Pa hy, Vân kiều... Huyện Nam Đông có vị trí tiếp giáp với quốc lộ 1A và nằm trên tuyến đường cao tốc, thuận lợi trong giao lưu kinh tế với các thành phố lớn ở vùng Duyên hải miền Trung. Nam Đông là huyện có những tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa độc đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch như: các thác nước tự nhiên đẹp như thác Phướn, thác Mơ, thác Trượt, thác Kazang, lễ hội truyền thống và di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc... Trên địa bàn huyện có một số loại khoáng sản phi kim loại gồm: đá vôi, đá granit, đá pirit... với trữ lượng tương đối lớn; trữ lượng đá vôi vào khoảng 500 triệu m3.  
Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08 tháng 6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.
Thực hiện Công văn số 2597/BYT-DP ngày 19/5/2022 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng; ngày 30/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 5453/UBND-VH yêu cầu Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Ngoài ra, tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bố trí khu điều trị riêng cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế người nhà vào thăm bệnh nhân, lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp biến chứng gây tử vong. Thực hiện tốt việc phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt phòng việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, thực hiện 03 sạch: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch; tổ chức chiến dịch rửa tay bằng xà phòng. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là tuyến cơ sở. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và hỗ trợ các đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, kéo dài; giải quyết ngay các khó khăn, vướng mmắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh và có biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp để khắc phục các tồn tại của địa phương. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức các hoạt động truyền thông sâu rộng về dấu hiệu nhận biết trẻ mắc bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng cũng như các dịch bệnh khác tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mầm non; đảm bảo các cơ sở giáo dục có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Thường xuyên vệ sinh mặt bàn, ghế, làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh mùa hè; thực hiện tuyên truyền tại các hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, báo chí, truyền hình. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí đảm bảo đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn. Công văn cũng nêu rõ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tập trung vào các vùng có số ca mắc tay chân miệng cao, có nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn quản lý.   www.thuathienhue.gov.vn
UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định (Quyết định số 1208/QĐ-UBND, 1207/QĐ-UBND; 1209/QĐ-UBND ngày 23/5/2022) về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023.
     Sáng 27/5/2022, Trung tâm GDNN - GDTX Nam Đông đã tổ chức lễ tổng kết phát thưởng năm học 2021- 2022. Tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 niên khóa 2019 - 2022. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.689.984
Truy cập hiện tại 4.882