Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền
Ngày 10 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ngày 13 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 2025/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện.
Căn cứ kết quả đấu giá ngày 07/9/2018, về đấu giá tài sản khoáng sản (cát, sạn) vi phạm tại bãi tập kết 2A, tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre. Phòng TN&MT thông báo tổ chức, cá nhân trúng đấu như sau: -Đơn vị trúng đấu: Doanh nghiệp tư nhân Phú Sơn. -Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre, Nam Đông, Thừa thiên Huế. Thời gian bàn giao tài sản: ngày 11/9/2018.
Ngày 10 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
          Ngày 21/8/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 29/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2018.
     Ngày 21/5/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 20/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý II năm 2018.
     Ngày 25/2/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 10/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý I năm 2018.  
Ngày 30 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông  
Luật Quốc phòng (sửa đổi) năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIV) thông qua ngày 08-6-2018 và chính thức có hiệu lực từ 01-01-2019. Luật Quốc phòng (sửa đổi) không có sự khác biệt về mục tiêu so với Luật hiện hành, nhưng có sự phát triển mới về nội hàm, có tính pháp lý cao hơn, thể hiện rõ bước phát triển tư duy về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 31/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành quy tắc về ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có file Quyết định đính kèm).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.668.860
Truy cập hiện tại 187