Tìm kiếm
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với BCĐ các Chương trình MTQG huyện để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình NTM quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019
False 5438Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với BCĐ các Chương trình MTQG huyện để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình NTM quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

Ngày 12/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG huyện chủ trì cuộc họp với BCĐ các Chương trình MTQG huyện để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình NTM quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ huyện, các thành viên BCĐ các Chương trình MTQG huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã.

Sau khi nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT - cơ quan Thường trực báo cáo tình hình thực hiện xây dựng NTM quý I và nhiệm vụ quý II năm 2019, kế hoạch tổ chức tổng kết 10 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

 

1. Về thực hiện các tiêu chí chưa đạt

- Tiêu chí môi trường và ATTP: Liên quan đến Công trình nước sạch 5 xã vùng trên: hiện nay đang chờ UBND tỉnh bố trí kinh phí mới tổ chức triển khai thực hiện.     Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt Kế hoạch xanh – sạch – sáng của UBND tỉnh và từng bước tuyên truyền người dân thực hiện để phong trào có sức lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân. Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn phải có Chỉ thị thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Cơ sở vật chất văn hóa: Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, VPĐPNTM rà soát, lập phương án cụ thể đề xuất UBND huyện triển khai thực hiện. Liên quan đến Nhà họp thôn A2 xã Hương Sơn: Tận dụng kinh phí các nhà tài trợ để tổ chức hỗ trợ 02 hộ gia đình ổn định cuộc sống, trả lại trụ sở trường mầm non cũ để làm nhà văn hóa thôn.

- Tiêu chí hộ nghèo: Áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành để rà soát hộ nghèo đúng quy đinh (loại trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội).

- Tiêu chí nhà tạm: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan thường trực, UBND các xã rà soát lại nhà tạm một cách cụ thể để có phương án hỗ trợ xóa nhà tạm (Rà soát theo tiêu chí 3 cứng còn thiếu tiêu chí nào thì hổ trợ tiêu chí đó)

          - Tiêu chí Văn hóa: Áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành để thực hiện tốt việc rà soát, công nhận Thôn đạt chuẩn văn hóa (chú ý tỷ lệ sinh con thứ 3)

          - Đối với 06 công trình điện đường chiếu sáng nông thôn: Sau khi nhận kinh phí của các nhà tài trợ, UBND xã phải huy động nhân dân đóng góp, kinh phí, ngày công lao động,… để thực hiện công trình. Tránh tình trạng thuê khoán các Doanh nghiệp thực hiện.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới để tìm đầu ra cho các sản phẩm chủ lực của các địa phương và tiến hành xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm.

          - Nhiệm vụ xây dựng NTM phải chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ cấp xã đến cấp thôn, huy động toàn thể nhân dân vào cuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động phải thực hiện liên tục, thường xuyên; với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” mới đạt hiệu quả.

2. Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng NTM quý I và nhiệm vụ quý II năm 2019

- Phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ Chương trình MTQG chỉ đạo thực hiện các tiêu chí NTM các xã và phụ trách trực tiếp từng xã. Hàng tháng BCĐ Chương trình NTM phải họp định kỳ và thành viên BCĐ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình NTM của địa bàn mình phụ trách để cơ quan thường trực tổng hợp báo cáo BCĐ tỉnh.

- Phần kiến nghị: Đề nghị tỉnh triển khai thi công nhà máy nước 05 xã vùng trên. Tiếp tục đầu tư mở rộng các tuyến đường đến trung tâm các vùng sản xuất.

3. Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

- Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND để xây dựng lại Kế hoạch đúng theo quy định.

- Về khen thưởng: Thống nhất 05 tập thể gồm: 02 xã, 02 cơ quan ban ngành cấp huyện, 01 Doanh nghiệp có thành tích trong phong trào xây dựng NTM; 07 cá nhân gồm các xã, cơ quan ban ngành cấp huyện.

Về thành phần tham gia hội nghị: khoảng 150 người.

Về kinh phí: Đề nghị cơ quan thường trực xây dựng dự toán, làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để thực hiện.

Về thời gian: Tổng kết các xã từ 20/6/2019 đến 10/7/2019; tổng kết huyện từ 20/7/2019 đến 30/7/2019.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp với BCĐ các Chương trình MTQG của Chủ tịch UBND huyện, đề nghị UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.            

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.365
Truy cập hiện tại 1.366