Tìm kiếm
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
False 59580Ngày cập nhật 28/09/2016

A. Giới thiệu chung

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
Địa chỉ: Thị Trấn Khe tre, Nam Đông, T. T . Huế
ĐT: 054.3.875.354
Email: ttvhtttt.namdong@thuathienhue.gov.vn
 
B. Cơ cấu tổ chức: 
 
 
LÃNH ĐẠO

Ông Hoàng Văn Đông - Giám đốc

Email: hvdong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

 

Ông Lê Quốc Thanh - Phó Giám đốc

Email: lqthanh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc

Email: ntdung.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

BỘ PHẬN KỸ THUẬT

 

Ông Đoàn Tấn Lực - Kỹ thuật viên

Email: dtluc.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

Ông Lê Nguyên Vũ - Kỹ thuật viên

Email: lnvu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

 

Ông Trần Đình Văn - Kỹ thuật viên

Email: tdvan.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

 

Bà Hồ Thị Quỳnh Trang - Phát thanh viên

Email: htqtrang.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

 

BàTrần Thị Mương - Kỹ thuật viên

Email: ttmuong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

Ông Đoàn Chí Vinh - Kỹ thuật viên

Email: dcvinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

Ông Quách Uy Vũ - Kỹ thuật viên

Email: quvu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

Bà Bùi Thị Diễm Chi - Kỹ thuật viên

Email: btdchi.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

 

Bà Trần Thị Hoàng Anh - Kỹ thuật viên

Email: tthanh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

 

 

C. Chức năng nhiệm vụ:
 

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Nam Đông (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

2. Trung tâm chịu sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt;

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về bảo vệ, duy tu, tôn tạo và phát triển hệ thống truyền thanh, truyền hình trên địa bàn trình UBND huyện phê duyệt, làm căn cứ để tổ chức thực hiện;

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin lưu động, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, các lớp năng khiếu về văn nghệ, thể thao, âm nhạc, hội họa;

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa thông tin ở cơ sở;

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;

6. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

7. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài huyện;

8. Tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;

9. Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị;

10. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong việc xây dựng, ban hành các quy định để quản lý các công trình truyền thanh trên địa bàn; hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động của Đài truyền thanh các xã, thị trấn phục vụ sự chỉ đạo điều hành công việc của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhu cầu thông tin của nhân dân;

11. Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trên sóng phát thanh, truyền hình một cách có hiệu quả đến toàn thể nhân dân trong toàn huyện;

12. Quản lý vận hành hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình hàng tuần trên sóng của Đài huyện. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cộng tác với các cơ quan báo chí của tỉnh, khu vực, Trung ương theo quy định;

13. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo quy định và hướng dẫn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông nhằm phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định;

14. Tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao;

15. Quản lý công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định;

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và ngành cấp trên;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện và ngành cấp trên giao theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy nhiệm cho Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

a) Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;

b) Bộ phận Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

c) Bộ phận Thông tin, tuyên truyền.

3. Số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm do Ủy ban nhân dân huyện quyết định phân bổ dựa trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân huyện được cấp có thẩm quyền giao.

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương IV

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

 

Điều 4. Cơ chế tài chính

1. Cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐCP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan.

2. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị, các nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.805