Tìm kiếm
Dự án, hạng mục đầu tư
Ngày 24 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 2367/UBND-GT về việc thống nhất chủ trương về cơ chế, quy mô và phương án đầu tư tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân, huyện Nam Đông.
Vừa qua, UBND huyện đã bàn giao đưa vào sử dụng Công trình Hệ thống đèn trang trí chiếu sáng tuyến đường trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông. Đây là một dự án trọng điểm của huyện để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Vừa qua, UBND huyện đã có Văn bản số 949/UBND-TCKH ngày 29 tháng 7 năm 2020 về việc đăng ký danh mục dự án định hướng kêu gọi đầu tư của huyện Nam Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 14 tháng 7 năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1738 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Khu quy hoạch cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 08/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1).
  Tại hội nghị Sáng ngày 12/5, UBND tỉnh phối hợp với Kiểm toán Nhà nước Khu vực II tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề hoạt động quản lý thu ngân sách và đầu tư XDCB năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn Thường, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II và đại diện lãnh đạo các Sở, đơn vị có liên quan.
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ-TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival; Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huế, đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 1996 - 2010; Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010 – 2020; Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế từ năm 2013 đến 2020; Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Quyết định số 441/TTg-KGVX ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế; Căn cứ Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai Nghị quyết số 54-NQ-TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt dự toán và bổ sung kinh phí lập đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số     1002/SKHĐT-THQH ngày 8 tháng 4 năm 2020.  
Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà máy nước Thượng Long công suất 2.000m3/ngđ và mạng lưới cấp nước sạch D50-D225 các xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Giang, huyện Nam Đông. Theo đó, dự án sẽ triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu trong quý II năm 2020 và triển khai thực hiện trong thời gian 365 ngày.
Ngày 25/11/2019, UBND huyện đã quyết định đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa sân thể thao trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông. Dự án dự kiến triển khai và hoàn thành trong năm 2020, đây là một dự án trọng điểm của huyện để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.479
Truy cập hiện tại 3.726