Tìm kiếm
Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được lập dưới dạng điện tử
False 10207Ngày cập nhật 26/03/2021

Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch số 67/KH-UBND về triển khai thực hiện đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, về xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại lưu trữ cơ quan gồm: Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được tạo lập dưới dạng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác); xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại kho lưu trữ cơ quan của các cơ quan, tổ chức.

Bảo đảm 100% hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố được tích hợp vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại Lưu trữ lịch sử thành phố; tối thiểu 90% lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác); tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được trích xuất chuyển giao vào Lưu trữ lịch sử Thành phố trong thời hạn 3 năm kể từ khi tài liệu được tạo lập (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

Về xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại Lưu trữ lịch sử Thành phố, gồm: Xây dựng kế hoạch và giải pháp bảo quản tài liệu Lưu trữ lịch sử Thành phố; số hóa tối thiểu 60% tài liệu lưu trữ không ở định dạng điện tử tại Lưu trữ lịch sử Thành phố; tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử Thành phố không thuộc danh mục hạn chế sử dụng được xây dựng dữ liệu đặc tả phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến ở mức độ 3, 4; bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử của Lưu trữ lịch sử Thành phố tích hợp được với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức và được quản lý tập trung thống nhất tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố; tích hợp được vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử phông lưu trữ nhà nước.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, tổ chức về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. Các hồ sơ, tài liệu giải quyết công việc tại các cơ quan, tổ chức được tạo lập ở dạng điện tử, được quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức, sử dụng có hiệu quả. Xây dựng hệ thống quản trị thông tin để quản lý, cập nhật thông tin, phục vụ truy vấn theo yêu cầu của người quản lý và người sử dụng; phát huy có hiệu quả giá trị của tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan, tổ chức. Quản lý thông tin hồ sơ một cách có hệ thống, khoa học và chính xác; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; giúp cho việc tra tìm khai thác tài liệu được nhanh chóng, thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; tiết kiệm chi phí nguồn lực của nhà nước và xã hội.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (https://thanglong.chinhphu.vn/bao-dam-toi-thieu-80-tai-lieu-luu-tru-tai-cac-co-quan-to-chuc-duoc-lap-duoi-dang-dien-tu)

 

Võ Thị Thanh Tuyền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 10.287