Tìm kiếm
Cải cách hành chính
Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 17/UBND-NV về việc triển khai thực hiện và nâng cao chỉ số CCHC tại UBND các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.  
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. Đồng thời Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 1187/UBND-TTr ngày 13 tháng 12 năm 2019 để chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định.    
Ngày 06/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn năm 2019.
Ngày 06/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019.
Ngày 06/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2019.
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.  
Ngày 25 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.  
Ngày 02/12/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 78/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 11 năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.116.746
Truy cập hiện tại 859