Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Tuyên truyền CCHC
Ảnh cắt từ Clip Hướng dẫn đăng ký hồ sơ Nhằm hướng dẫn đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84 của HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp các video đường dẫn, trang web, số điện thoại, Zalo người phụ trách... đến mọi người dân, cơ quan quản lý để thuận tiện trong tiếp cận, kết nối, tương tác.
Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021. Theo đó, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi chung là cơ quan, địa phương) được xác định theo các nhóm tiêu chí đánh giá như sau: - Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính được cấu trúc thành 07 lĩnh vực/nội dung đánh giá đối với các sở và 08 lĩnh vực/nội dung đánh giá đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của công tác cải cách hành chính đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (lĩnh vực này chỉ được đánh giá đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện). - Điều tra xã hội học: kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện (DDCI) do Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh thực hiện; kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) do Sở Nội vụ thực hiện. - Đánh giá của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương. Thang điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan, địa phương là 100, trong đó: Điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC là 65/100; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 25/100; Điểm đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác CCHC tại các sở, UBND cấp huyện là: 10/100.   Xem chi tiết tại phụ lục đính kèm!                                                                                                                                              Nguồn tin: www.thuathienhue.gov.vn
 Dù chịu tác động của dịch COVID - 19 nhưng Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực, kêu gọi tốt đầu tư; trong đó có rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời vẫn chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu.
      Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 và thay thế 15 TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước tại Mục II (số thứ tự từ 1-15), Phụ lục 1 của Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường./. Nguồn: Sở TNMT
  Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2010/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm có 19 TTHC.         Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.         Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 và thay thế 16 TTHC thuộc Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản tại Mục IV (số thứ tự từ 1-16), Phụ lục 1 của Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường./. (Nguồn: Sở TNMT TT Huế)
Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2173/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 5 nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 02/9/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG).

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch số 2243/QĐ-UBND về triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.839.912
Truy cập hiện tại 5.923