Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Tuyên truyền CCHC
Ngày 15 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sáng 5/1/2019, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Kết quả, đối với các đơn vị khối sở, ngành, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là: Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; đối với các địa phương, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là UBND huyện Quảng Điền, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Thủy.  
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018.  
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Đánh giá tác động TTHC           Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ  và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp thực hiện nghiêm túc việc tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành có quy định về TTHC. Tuy nhiên, năm 2018 trên địa bàn huyện không ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC. (Nên không đánh giá tác động) 2. Tham gia ý kiến thẩm định về quy định TTHC của các cơ quan Đối văn bản QPPL, Uỷ ban nhân dân huyện giao cho phòng Tư pháp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ động tiến hành thẩm tra, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã ban hành. Tuy nhiên, trong năm huyện không ban hành văn bản QPPL nào có quy định về TTHC. 3. Về công bố, công khai TTHC  Nhằm tăng cường và thực hiện nghiêm túc công khai các thủ tục hành chính, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc báo cáo và niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Các TTHC sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố đều được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử huyện và được các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Cụ thể: - Việc thực hiện công bố TTHC: Trong năm 2018, tổng số TTHC được duy trì niêm yết công khai 362 TTHC. - Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố trong năm 2018: Gồm 22 Quyết định công bố, trong đó TTHC quy định mới là 53; TTHC sửa đổi, bổ sung 17; TTHC thay thế 04; TTHC hủy bỏ, bãi bỏ 23 thủ tục; TTHC chuẩn hóa 118. 4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC năm 2018 cấp huyện và cấp xã là: 21.682 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp 21.423 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến: 251 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua 8 hồ sơ (có biểu mẫu 06b kèm theo). - Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến):  Số hồ sơ đã giải quyết là: 21.515 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 21.505 hồ sơ (tại một cửa : 20.603); số hồ sơ đã giải quyết quá hạn 10 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết, chưa đến hạn 167 hồ sơ, (tại một cửa 167 hồ sơ). 5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC UBND huyện đã ban hành Công văn 295/UBND-VP, ngày 25/01/2018 để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 theo kế hoạch của huyện. Kết quả rà soát tại UBND các xã, thị trấn , hầu hết các TTHC đều đáp ứng được đầy đầy các tiêu chí trong biểu và tờ khai phù hợp với thực tế và quy trình thực hiện tại địa phương. Kết quả rà soát TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện là: 24 TTHC, trong đó: 12 TTHC được giữ nguyên; 12 TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung; không có TTHC đề nghị hủy hay bãi bỏ. UBND huyện đã có báo cáo số 119/BC-UBND ngày 29/6/2018 về Kết quả rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính năm 2018 đến UBND tỉnh. 6. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC Nhìn chung, các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc niêm yết nội dung hướng dẫn; sử dụng hòm thư góp ý và hướng dẫn đối tượng thực hiện phản ánh, kiến nghị cho lãnh đạo đơn vị, địa phương; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng tại đơn vị và trên trang thông tin điện tử huyện. Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, quý Trung tâm Hành chính công huyện đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và công bố kết quả tại cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện. Trong  năm 2018 UBND huyện chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng phóng sự phát trên Đài truyền thanh - truyền hình huyện; trên Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn; thông qua các hội nghị giao ban, tọa đàm, các lớp tập huấn, bồi dưỡng quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; lồng ghép thông tin về cải cách TTHC thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. 8. Về công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC Đã thành lập đoàn  kiểm tra cải cách hành chính huyện, kết hợp với việc kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn; theo đúng tinh thần nội dung quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BT. Nhằm đánh giá kịp thời, toàn diện tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong công tác kiểm soát TTHC.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 35