Tìm kiếm
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
về việc xin tu sửa điện chiếu sáng xã Hương Sơn.
Người gửi: Hương Sơn - Nam Đông (Ngày gửi: 19/01/2017)
Đáp:

UBND huyện Nam Đông nhận được Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 09/01/2017 của UBND xã Hương Sơn về việc xin tu sửa điện chiếu sáng xã Hương Sơn.

Sau khi chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra thực tế, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: Hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo Chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công khắc phục những vấn đề đã nêu tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 09/01/2017 của UBND xã Hương Sơn.

UBND huyện Nam Đông trả lời để UBND xã Hương Sơn được biết và có trách nhiệm thông báo cho nhân dân trên địa bàn xã./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 1.254