Tìm kiếm
Triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
False 20238Ngày cập nhật 27/03/2020

Ngày 05/03/2020 Chính phủ Nghị quyết số 26/NQ-CP về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đề ra 6 nội dung trọng tậm với 51 nhiệm vụ, Đề án, Dự án cho cả giai đoạn đến năm 2025 và từ 2026-2030.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 139