Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.
Ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành kèm theo Quyết định “Đề cương Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030”.
  Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế Sáng ngày 03/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Trương Văn Giang, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông
Thực hiện Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông; UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số : 45/TB-UBND ngày 29/4/2021 công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:            - Đất nông nghiệp: 61.983,91 ha, chiếm 95,68% tổng diện tích tự nhiên.         - Đất phi nông nghiệp: 2.616,318 ha, chiếm 4,04% tổng diện tích tự nhiên.         - Đất chưa sử dụng: 181,89 ha, chiếm 0,28% tổng diện tích tự nhiên.         Ngoài ra, UBND tỉnh cho phép thu hồi đất là 166,01ha. Trong đó đất nông nghiệp là 162,99 ha; đất phi nông nghiệp là 3,02 ha.         Chuyển mục đích sử dụng đất là 162,99 ha từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.         Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng của huyện là 1,11 ha./.
Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, tại Kỳ họp chuyên đề thứ 13 đã ban hành Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.585.721
Truy cập hiện tại 3.103