Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
Ngày 05/03/2020 Chính phủ Nghị quyết số 26/NQ-CP về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra 6 nội dung trọng tậm với 51 nhiệm vụ, Đề án, Dự án cho cả giai đoạn đến năm 2025 và từ 2026-2030.
Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Qua đó nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách.
 Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2020.   Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông là 2,5 tỷ đồng
Nhằm phát triển và vận hành Hệ thống thông tin đất đai đa mục đích để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, UBND huyện đăng tải toàn bộ bản dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: ”Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Thừa Thiên Huế. Mọi ý kiến tham gia gửi về UBND huyện trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp ý kiến  gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh Dự thảo
Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:            - Đất nông nghiệp: 62.256,51 ha, chiếm 96,11% tổng diện tích tự nhiên.         - Đất phi nông nghiệp: 2.334,68 ha, chiếm 3,60% tổng diện tích tự nhiên.         - Đất chưa sử dụng: 186,69 ha, chiếm 0,29% tổng diện tích tự nhiên.         Ngoài ra, UBND tỉnh cho phép thu hồi đất của huyện Nam Đông là 159,09 ha. Trong đó đất nông nghiệp là 151,03 ha; đất phi nông nghiệp là 8,06 ha.         Chuyển mục đích sử dụng đất là 151,03 ha từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.         Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng của huyện là 21,22 ha./.
Ngày 13/01/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020 với mục tiêu: Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường tạo môi trường tạo cuộc sống ngày càng Sáng - Xanh - Sạch và góp phần vào sự phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng dân cư về thu gom xử lý chất thải, tiến đến cải thiện môi trường cuộc sống ngày càng bền vững. 
Ngày 09 tháng 12 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu chủ yếu của năm 2019 là: Khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững; làm tốt công tác thúc đẩy đầu tư, huy động và lồng ghép tốt các nguồn lực; khuyến khích phát triển công nghiệp - TTCN, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, các ngành công nghiệp giải quyết nhiều việc làm, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với cây, con chủ lực; nâng cao chất lượng các lĩnh vực xã hội, đời sống nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.
Ngày 06 tháng 11 năm 2019, UBND huyện ban hành thông báo số 160/TB-UBND về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất đi khe Biên thôn 6 – 7 xã Thượng Long .
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.754
Truy cập hiện tại 1.078