Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
Ngày 06 tháng 11 năm 2019, UBND huyện ban hành thông báo số 160/TB-UBND về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất đi khe Biên thôn 6 – 7 xã Thượng Long .
Ngày 29 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 152/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất thôn 4 đến đầu thôn 8 xã Thượng Long.
Ngày 19/12/2012, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V đã thông qua Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 5 về tán thành và thông qua Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
Chủ trương thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 35Kv La Sơn - Nam Đông.
Ngày 29  tháng  10  năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số 151/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường thôn 8 xã Thượng Long đi xã Thượng Nhật.
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050. Theo đó:
Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
          Ngày 08   tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15 /CT-UBND  về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Chỉ thị gồm các nội dung chính sau: Việc kiểm kê đất đai năm 2019 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh; nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất; làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại; đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai và các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất để khắc phục hạn chế, tồn tại hiện nay.  
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.060.386
Truy cập hiện tại 593