Tìm kiếm
Trung tâm hành chính công huyện
False 26733Ngày cập nhật 04/09/2018

A. Giới thiệu chung

Trung tâm Hành chính công Nam Đông
Địa chỉ: Thị Trấn Khe tre, Nam Đông, T. T . Huế
ĐT: 02343.893038
Email: tthcc.namdong@thuathienhue.gov.vn
 
B. Cơ cấu tổ chức: 
 
LÃNH ĐẠO

Ông Nguyễn Văn Hóa - Chánh văn phòng, Giám đốc

Email: nvhoa.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.485, 0979.031.635

Ông Võ Thanh Phong - Phó giám đốc

Email: vtphong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 01294350908

NHÂN VIÊN

 

Bà Mai Thị Nhật Linh -  Chuyên viên

Email: mtnlinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 02343.893038

Bà Phạm Thị Thu Thảo - Chuyên viên

Email: pttthao.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 02343.893038

C. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Trung tâm Hành chính công cấp huyện do UBND cấp huyện quyết định thành lập, là tổ chức hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các cơ quan Chi cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Công an, giúp UBND cấp huyện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Hành chính công cấp huyện được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Hành chính công cấp huyện làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện về tổ chức và hoạt động.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức việc tiếp nhận, giao trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các TTHC.

- Bố trí công chức, viên chức: Số hoá các hồ sơ của các cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC và được lưu giữ sử dụng chung; hướng dẫn, tiếp nhận, giao trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện.

- Điều hòa, phối hợp hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, trao trả kết quả giải quyết TTHC của các công chức, viên chức được điều động làm việc tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

2.2. Giải thích, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền tại Trung tâm Hành chính công.

2.3. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, giao trả kết quả giải quyết TTHC:

- Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị liên quan đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công trong tiếp nhận, hướng dẫn, giao trả kết quả giải quyết các TTHC.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc giải quyết các TTHC theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC đã được nhận và chuyển tại Trung tâm Hành chính công.

2.4. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC; báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND cấp huyện.

Thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức được bố trí về làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công.

2.5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các TTHC liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công.

2.6. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc:

- Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công theo quy định.

- Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ hỗ trợ để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của tổ chức, cá nhân về các TTHC tại Trung tâm Hành chính công;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan để tổng hợp, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh việc điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công.

- Đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

2.7. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm Hành chính công theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết TTHC, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

2.8. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

2.9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND cấp huyện giao.

D. Phân công nhiệm vụ:
 

...

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.110.419
Truy cập hiện tại 6.587