Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1500Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1501Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1502Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1503Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1504Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1505Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1506Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1507Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1508Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1509Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1510Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1511Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đánh giá nhiệm vụ xây dựng NTM quý 1
False 1512Ngày cập nhật 17/04/2019

Sáng ngày 12/4, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 14-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. Riêng xã Thượng Quảng đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, đầu tư phát triển kinh tế vườn; vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận nđộng các hộ tham gia thành lập hợp tác xã.

Nam Đông là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông  đang cần đầu tư cụm đầu mối dự án nước sạch cho 5 xã vùng trên; tăng cường sử dụng các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.953.613
Truy cập hiện tại 13