Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện
False 26398Ngày cập nhật 10/05/2019

STT

Nội dung

(tên đề án, kế hoạch, báo cáo...)

Cơ quan tham mưu

Người

chỉ đạo

Thời điểm ban hành, thông qua

A

Đề án, kế hoạch, chương trình...

I

Đề án, phương án, kế hoạch, báo cáo... thông qua UBND huyện

a

Các Báo cáo, Kế hoạch thông qua UBND huyện trình HĐND huyện

1

Báo cáo thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Văn Phòng, các ngành liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

2

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

3

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và tổng quyết toán ngân sách năm 2018

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

5

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư, PCTN, thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

6

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi tài chính - ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

7

Báo cáo tình hình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

8

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

9

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Văn Phòng, các ngành

liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

10

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, PCTN, thực hành tiết kiệm năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

b

Các Chương trình thông qua UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 2

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Chương trình công tác tháng 3

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

3

Chương trình công tác tháng 4

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Chương trình công tác tháng 5

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

5

Chương trình công tác tháng 6

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

6

Chương trình công tác tháng 7

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

7

Chương trình công tác tháng 8

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

8

Chương trình công tác tháng 9

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

9

Chương trình công tác tháng 10

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

10

Chương trình công tác tháng 11

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

11

Chương trình công tác tháng 12

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

12

Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

13

Chương trình công tác tháng 01 năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

c

Đề án, Dự án, Phương án, Quy hoạch thông qua Ủy ban nhân dân huyện

1

Phương án bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019

Hạt

Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

2

Phương án chống hạn

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

3

Phương án phòng chống thiên tai - TKCN năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

d

Báo cáo thông qua UBND huyện, CT, PCT UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

3

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư Quý I/2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

5

Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

6

Báo cáo Quý I về công tác phòng, chống tham nhũng cho Thanh tra tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

7

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

8

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

9

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

10

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

11

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

12

Báo cáo công sơ kết tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

13

Báo cáo sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân, triển khai nhiệm vụ vụ Hè Thu

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

14

Báo cáo sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

15

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

16

Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

17

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

18

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

19

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Phòng

TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

20

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và PCTN 9 tháng đầu năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

21

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng cho Thanh tra tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

22

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phục vụ cho kỳ họp Quốc hội

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

23

Báo cáo Quý III về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư cho Thanh tra tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

24

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

25

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 triển khai nhiệm vụ vụ Đông Xuân

Phòng

Nông nghiệp

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

26

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

27

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

28

Báo cáo công tác văn bản năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

29

Báo cáo công tác Bồi thường nhà nước năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

30

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

31

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

32

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

33

Báo cáo công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

34

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

35

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2019 và nhiệm vụ tháng 01 năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

36

Báo cáo tổng kết xây dựng NTM năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

37

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

38

Báo cáo kết quả tuyên truyền pháp luật về PCTN năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý IV

e

Kế hoạch thông qua UBND huyện, CT, PCT UBND huyện

1

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12/2018

2

Kế hoạch thực hiện Đề án Du lịch năm 2019

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

3

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

4

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình  xây dựng NTM năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

5

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm nông lâm nghiệp năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

6

Kế hoạch thực hiện Đề án làm giàu rừng và PTLSNG năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

7

Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển cam Nam Đông năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

8

Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

9

Kế hoạch rà soát, hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn huyện

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

10

Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn huyện

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

11

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

12

Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

13

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

14

Kế hoạch về truyền thông và Trợ giúp pháp lý cho các xã, thôn nghèo năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

15

Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

16

Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu hộ tịch về dân cư năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

17

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

18

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

19

Kế hoạch triển khai kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết Nguyên đán

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

tháng 01

20

Kế hoạch mừng Đảng, mừng xuân năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

21

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

22

Kế hoạch tuyển chọn, gọi và giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

23

Kế hoạch hoạt động của Ban bảo đảm quốc phòng huyện năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

24

Kế hoạch xây dựng hệ thống biển, bảng chính quy, trang bị vật chất phòng làm việc, pa nô, áp phích cổ động, tuyền truyền năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

25

Kế hoạch xây dựng cơ sở cụm ATLC-SSCĐ năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

26

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

27

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

28

Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

29

Kế hoạch tổ chức tuần tra, truy quét tại rừng, ngăn chặn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và Phương án bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Hạt

Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

30

Kế hoạch xúc tiến Đầu tư năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

31

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

32

Kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2019

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

33

Kế hoạch triển khai vận động Hiến máu tình nguyện

Hội CTĐ huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

34

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

35

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

36

Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cấp huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

37

Kế hoạch và phát động phong trào lập vườn, trồng hoa màu và gieo cấy vụ Đông Xuân đúng khung lịch thời vụ

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

01-02

38

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

39

Kế hoạch thực hiện phát triển Công nghiệp – TTCN trên địa bàn huyện năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

40

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

41

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định về  An toàn thực phẩm

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

42

Kế hoạch thực hiện phát triển Khoa học và Công nghệ trên địa bàn huyện năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

43

Kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân năm 2019

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

44

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào năm 2019

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

45

Kế hoạch giảm nghèo năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

46

 Kế hoạch tuyên truyền Đề án 452 về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

47

Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối thị trường tiêu thụ nông sản huyện Nam Đông

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

48

Kế hoạch tổ chức Hội nghị kêu gọi các tổ chức lồng ghép thực hiện Đề án LSNG huyện Nam Đông

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

49

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

tháng 02

50

Kế hoạch tập huấn ứng dụng CNTT tại các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

51

Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT tại các phòng ban, các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

52

Báo cáo tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

53

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

54

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

55

Kế hoạch Tuyên truyền các văn bản luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

56

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện

Ban CHQS huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

57

Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

58

Kế hoạch kiểm tra công tác kê khai, minh bạch tài sản

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

02, 3

59

Chương trình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

60

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

61

Kế hoạch rà soát, thống kê các ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

62

Kế hoạch công tác Gia đình năm 2018

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

63

Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

64

Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

65

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

66

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và dự án

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

67

Kế hoạch kiểm tra ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

68

Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

69

Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Cam năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

70

Kế hoạch và triển khai nghề nông nghiệp nông thôn năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

71

Kế hoạch và triển khai xây dựng hợp tác xã nông nghiệp 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

72

Kế hoạch và triển khai liên kết chuỗi giá trị năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

73

Kế hoạch và thực hiện phát triển cửa hàng nông sản Nam Đông ở các đô thị năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

74

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại chó năm 2019

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

75

Kế hoạch và triển khai xây dựng nhãn hiệu một số nông sản chủ lực Nam Đông

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

3-4

76

Kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình một xã một sản phẩm (OCCOP) năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

3-12

77

Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp các xã, thị trấn năm 2019

Phòng Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

78

Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

79

Kế hoạch Chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

80

Kế hoạch hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2019

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

81

Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2019

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

82

Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ và công tác cải cách hành chính 2019

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

83

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

84

Kế hoạch tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị năm 2019

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

85

Kế hoạch triển khai tháng hành động  vệ sinh an toàn thực phẩm

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

tháng 4

86

Kế hoạch tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Huyện A lưới

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

87

Kế hoạch tuyên truyền tập huấn NTM năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

88

Triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ III năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

89

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, 4

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4, 8

90

Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

91

Kế hoạch cập nhật thông tin Cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

92

Kế hoạch mở lớp truyền dạy cồng chiêng và các điệu múa truyền thống dân tộc Cơ Tu

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

93

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Môi trường thế giới 05/6/2019

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

94

Kế hoạch tiếp dân 6 tháng cuối năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

95

Kế hoạch kiểm tra an toàn các trạm BTS

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

96

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng lần 01 năm 2019

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

97

Kế hoạch kiểm tra công tác Quận sự - Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

98

Kế hoạch tổ chức Hội tuyên dương gia đình tiêu biểu cấp huyện 2019

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

99

Kế hoạch Tham gia Hội thi gia đình cấp tỉnh 2019

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

100

Kế hoạch kiểm tra an toàn điện năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

101

Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

102

Kế hoạch dự trữ hoàng hóa thiết yếu phòng chống lụt bão

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

103

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

104

Kế hoạch phúc tra xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6,9,12

105

Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc UBND huyện; công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

106

Kế hoạch kiểm tra giám sát các chương trình dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ các xã nghèo

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Quý II, III, IV

107

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

108

Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2019

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

109

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

110

Kế hoạch khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường sau bão, lũ

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

111

Kế hoạch hoạt động khuyến công năm 2020

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

112

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật” Việt Nam năm 2019

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

113

Kế hoạch triển khai đảm bảo tết Trung thu

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

tháng 9

114

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

115

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

116

Kế hoạch tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

117

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

118

Kế hoạch Kiểm kê đất đai năm 2019

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

119

Kế hoạch Tham gia Liên hoan NTQC Làng thôn văn hóa tại tỉnh

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

120

Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm về tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

121

Kế hoạch tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

122

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng lần 02 năm 2019

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

123

Kế hoạch xây dựng bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

124

Kế hoạch triển khai công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

125

Kế hoạch thanh tra năm 2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

126

Kế hoạch kiểm tra công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2019

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

II

Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo thông qua Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy

1

Tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/HU, ngày 16/4/2008 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

2

Sơ kết thực hiện Kết luận số 32-KL/HU, ngày 10/10/2016 của Huyện ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 06/12/2011 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo cho học sinh dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2020

Phòng

GD&ĐT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

3

Thông qua chính sách hỗ trợ các cửa hàng nông sản

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Báo cáo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg

Phòng

Dân tộc

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

5

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

6

Đề án hình thành trường Phổ thông có nhiều cấp học (Tiểu học và THCS)

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

7

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

B

Danh mục Chỉ thị, Quyết định ban hành trong năm 2019

I

Chỉ thị  (Trích yếu Chỉ thị)

1

Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2019

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Công tác huấn luyện chiến đấu; công tác diễn tập

Cơ quan Quân sự

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 2

3

Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, Phòng cháy chữa cháy rừng

Hạt

Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn huyện

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

5

Chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

6

Phòng chống thiên tai - TKCN năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

7

Tăng cường các giải pháp về thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

8

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

II

Quyết định (Trích yếu quyết định)

1

Thành lập các đoàn kiểm tra công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

2

Thành lập đoàn phúc tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

3

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

4

Sửa đổi Quy ước văn hóa

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

5

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

6

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

7

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

8

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

9

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

10

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

11

Công nhận quyền sử dụng đất

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

12

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, Dự án

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

13

Thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

14

Thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

15

Xử lý sai phạm sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

16

Công bố các văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành trái với quy định của pháp luật

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

17

Kiện toàn ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

Hạt

Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

18

Chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc miền núi năm 2019 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 1

19

Thành lập BCĐ, Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

20

Kiện toàn tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng NTM

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

21

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và dự án.

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

22

Thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2020

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Quý I

23

Thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Quý I

24

Thành lập đoàn kiểm tra hành nghề Y dược tư nhân, hóa mỹ phẩm, ATVSTP năm 2019

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Quý I

25

Kiện toàn các BCĐ: phòng chống dịch, ATVSTP, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống tác hại thuốc lá

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Quý I

26

Thanh tra trách nhệm và chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính ngân sách và các chương trình dự án; về PCTN tại UBMTTQVN huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I&II

27

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

28

Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập năm 2019

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

29

Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

30

Thành lập đoàn đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 tại các phòng ban

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

31

Phê duyệt danh sách các hộ tham gia dự án Cam

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

32

Thanh tra trách nhiệm và việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng và công tác PCTN tại UBND xã Thượng Long

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

33

Đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã, các phòng ban trực thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

34

Công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

35

Giao chỉ tiêu nông nghiệp năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

36

Giao chỉ tiêu NTM năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

37

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

38

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

39

Công bố các văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý IV

40

Công bố các văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Qúy IV

41

Kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý IV

C

Các hội nghị, cuộc họp quan trọng tổ chức trong năm của các ngành do UBND huyện chủ trì

I

Các hội nghị trong năm (trích yếu nội dung)

1

Triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Phát thưởng cho học sinh thi đỗ đại học năm 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

3

Hội đồng PBGDPL để triển khai xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL

Phòng Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

4

Triển khai công tác tư pháp năm 2019

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

5

Hội nghị quân chính triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

6

Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

7

Hội nghị liên tịch ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

8

Triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

9

Tổng kết công tác Bảo vệ rừng - Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

10

Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho các xã, thị trấn

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

3, 6, 9, 12

11

Tập huấn về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

12

Phòng chống dịch, phòng chống suy dinh dưỡng

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Quý I

13

Tập huấn nghiệp vụ tư pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

14

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyên PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật cho các xã, thị trấn

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

15

Triển khai các văn bản luật, văn bản dưới luật mới có hiệu lực thi hành cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

16

Hướng dẫn, tập huấn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

17

Tập huấn Đề án 270 cho các xã, thị trấn

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

18

Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Phòng

Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Quý II

19

Tập huấn Đề án 452 cho các xã, thị trấn

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II,

III, IV

20

Các Hội nghị trực báo công tác tư pháp

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý

II, IV

21

Gặp mặt học sinh khối 12 dự thi THPT quốc gia năm 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

22

Sơ kết công tác QS, QP; công tác huấn luyện, giáo dục QP, An 6 tháng đầu năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

23

Sơ kết Ban bảo đảm quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

24

Sơ kết sản xuất nông nghiệp

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

25

Sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c  Trần Quốc Phụng

Tháng 6

26

Sơ kết Ban chỉ đạo phòng không nhân dân 6 tháng đầu năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

27

Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7)

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

28

Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

29

Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

30

Biểu dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong năm học 2018-2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

31

Tập huấn chuẩn tiếp cận pháp luật và Đề án 452

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

32

 Kết nối thị trường tiêu thụ nông sản huyện Nam Đông

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

33

Kêu gọi các tổ chức lồng ghép thực hiện Đề án LSNG huyện

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

34

Tập huấn đề án 2160 cho thanh, thiếu niên năm 2019

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

35

Tổng kết sản xuất nông nghiệp

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

36

Tổng kết Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở cụm ATLC-SSCĐ

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

37

Tổng kết công tác giáo dục QP-AN

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

38

Tổng kết Ban chỉ đạo phòng không nhân dân năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

39

Tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu; giáo dục chính trị năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

40

Tổng kết cụm ATLC-SSCĐ năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

41

Tổng kết công tác Hội CTĐ và phong trào HMTN

Hội CTĐ huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

42

Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

43

Trực báo công tác tư pháp

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

44

Tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2019 và ký kết liên tịch năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

45

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai công tác năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

46

Tổng kết Ban bảo đảm quốc phòng năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

47

Tổng kết hoạt động VHTT, gia đình, thể thao và du lịch năm 2019

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

48

Tổng kết xây dựng NTM năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

49

Tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý IV

II

Các buổi lễ lớn trong năm

1

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày thành lập Đảng 03/2

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

2

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày Tết cổ truyền

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

3

Lễ phát động phong trào xây dựng NTM và làm vườn năm 2019

Phòng

Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

4

Giao nhận quân năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

5

Ra quân huấn luyện năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

6

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày 30/4, 01/5

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

7

Kỷ niệm 72 năm  ngày TBLS 27/7/2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

8

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày Quốc Khánh 02/9

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

9

Công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

10

Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Phòng

GD-ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

11

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày 22/12

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của các ngành

 

 

STT

Nhiệm vụ

Người chỉ đạo

Thời gian

 

I

Phòng Nông Nghiệp và  Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ NN

 

1

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

01-12

 

2

Quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm chủ lực gắn với điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp cấp xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01-6

 

3

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

01

 

4

Chuẩn bị điều kiện và tổ chức Tết trồng cây

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

01

 

5

Phát động chiến dịch chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây cao su

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

01-02

 

6

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi, triển khai tiêm phòng vụ Xuân; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

02

 

7

 Hướng dẫn chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh, lập vườn.

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

02-4

 

8

Quản lý giống cây trồng vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

3

 

9

Đề xuất các dự án kêu gọi đầu tư trong nông nghiệp

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

3-4

 

10

Hướng dẫn, tập huấn khai thác cây cao su

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

3-4

 

11

Chuẩn bị giống, phân, hệ thống thủy lợi phục vụ gieo cấy vụ Hè Thu

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

4-6

 

12

Tính năng xuất sản lượng lúa vụ Đông Xuân và đôn đốc thu hoạch

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

5-6

 

13

Triển khai gieo cây vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ; thực hiện chuyển đổi cây trồng diện tích thiếu nước và triển khai các giải pháp chống hạn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

5-6

 

14

 Quản lý giống cây trồng, kiểm tra các vườn ươm, các chủ sản xuất, cung ứng giống lúa

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

5-6

 

15

Triển khai phương án phòng, chống lụt bão-TKCN năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

7

 

16

Kiểm tra tình hình quản lý rừng tự nhiên của các chủ rừng

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

7

 

17

Củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét, tiêm phòng vaccine vụ Thu

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

9-11

 

18

Chuẩn bị giống lúa, phân bón sản xuất và gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10-12

 

II

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

1

Tổng hợp và báo cáo các số liệu kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

2

Theo dõi tiến độ thực hiện công tác XDCB trên địa bàn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

3

Phê duyệt quyết toán các công trình XDCB, Chủ trương đầu tư, Báo cáo kỹ thuật

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

4

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác thu năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

5

Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

6

Theo dõi và báo cáo giá cả thị trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

7

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

8

Thực hiện ghi thu, chi các khoản để lại thu, chi tại các đơn vị theo quy định năm 2018; xét chuyển số dư các tài khoản tiền gửi năm 2018 sang năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

9

Chỉnh lý số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

10

Đôn đốc hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng và triển khai thi công các công trình năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

 

11

Thống nhất danh mục đầu tư các công trình năm 2020

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I, II

 

12

Thẩm tra số liệu quyết toán năm 2018 các đơn vị dự toán các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

3, 4, 5

 

13

Quyết toán ngân sách huyện năm 2018

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

5, 6

 

14

Xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019 lần 01 gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

 

15

Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

 

16

Tiến hành thảo luận dự toán ngân sách năm 2020 với các đơn vị trên địa bàn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

9, 10

 

17

Đôn đốc thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thi công trong năm 2020

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý

II, III

 

18

Xây dựng dự toán ngân sách huyện năm 2020

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

9, 10

 

19

Tiến hành soát xét các khoản thu chi năm 2019 để trình UBND huyện, thường trực HĐND huyện điều chỉnh bổ sung một số khoản chi phát sinh trong năm (nếu có)

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

11, 12

 

20

Giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

21

Ban hành Quyết định biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2020

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

III

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

1

Phối hợp triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án khuyến công năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

2

Phối hợp, triển khai Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh, giai đoạn 2017 đến năm 2025

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

3

Tham mưu, đề xuất xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

4

Phối hợp, tham mưu triển khai các hoạt động khuyến công năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

5

Chỉ đạo công tác PCCC tại các chợ, các DN, cơ sở sản xuất, KD trên địa bàn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

6

Triển khai nhiệm vụ xây dựng chợ văn minh thương mại

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

7

Triển khai xây dựng chợ An toàn thực phẩm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

8

Rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

9

Thành lập và thực hiện kiểm tra các cơ sở việc thực hiện các quy định về ĐKKD và ATTP

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

10

Triển khai thực hiện đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ATTP, lưu thông hàng hóa

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

11

Tổ chức các hoạt động liên quan đến xây dựng và trật tự đô thị

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

12

Báo cáo bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Hương Phú

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

13

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tại các cụm công nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

14

Rà soát, thống kê ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

15

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

16

Phân cấp, hướng dẫn công tác quản lý chợ sau chuyển đổi

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

 

17

Tổ chức các cuộc kiểm tra thường kỳ về Xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các công trình theo đúng hợp đồng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

 

18

Triển khai, hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho các cơ sở tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

 

IV

Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

1

Hướng dẫn các hoạt động VSMT Mừng Đảng - Mừng Xuân 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

2

Báo cáo thống kê đất đai 2018

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

3

Hướng dẫn các hoạt động Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3 và Ngày Khí tượng Thế giới 23/3

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

4

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và dự án

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

 

5

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

 

6

Báo cáo danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

 

7

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 tháng 9)

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

 

8

 Kế hoạch xây dựng bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

9

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

10

Báo cáo rà soát, chấn chỉnh, thực hiện việc thu hồi đất nông nghiệp sử dụng đất do vi phạm pháp luật đất đai

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

11

Quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển rác và vận hành BCL rác Hương Phú

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

12

Thẩm định các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

13

Thẩm định các TTHC thuộc lĩnh vực môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

14

Thẩm định các TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

V

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện

 

1

Triển khai thi công tác công trình đã được phê duyệt; chỉ định thầu, đấu thầu

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

 

2

 Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

3

Tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

4

Chuẩn bị hoàn tất thủ tục báo cáo kinh tế kỹ thuật danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý

III-IV

 

VI

Phòng Giáo dục - Đào tạo

 

1

Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo hướng thu gọn đầu mối, hình thành trường nhiều cấp học phù hợp với điều kiện của địa phương

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

2

Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Chỉ đạo công tác thay sách lớp 1

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

3

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

4

Triển khai có hiệu quả Đề án hệ sinh thái giáo dục và đào tạo thông minh

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

5

Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC và công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

6

Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

VII

Phòng Văn hóa - Thông tin

 

1

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

2

Tổ chức các giải thể thao truyền thống năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

3

Tham gia các giải Thể thao cấp tỉnh

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

4

Hướng dẫn thực hiện đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

5

Kiểm tra các điểm hoạt động du lịch trên địa bàn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

 

6

Kiểm tra chất lượng phong trào ở cơ sở

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

 

7

Thu thập bộ chỉ số PCBLGĐ năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

6, 12

 

8

Xét hồ sơ đề nghị công nhận văn hóa năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

8, 10

 

VIII

Phòng Y tế

 

1

Tham gia tổng kết công tác Y tế năm 2018 nhiệm vụ năm 2019 tại Sở Y tế, Trung tâm Y tế, trạm Y tế các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 1,2

 

2

Triển khai kiểm tra ATVSTP Tết Nguyên đán

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 1,2

 

3

Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 2

 

4

Triển khai công tác phòng chống dịch, phòng chống suy dinh dưỡng

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

5

Theo dõi, giám sát các chương trình y tế Quốc gia, chương trình y tế địa phương

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

 

6

Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4,5

 

7

Kiểm tra công tác hành nghề y dược tư nhân

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

 

8

Chấm điểm xã chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2011-2020

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

 

9

Kiểm tra khắc phục những tồn tại ở trạm Y tế các xã, thị trấn trong 6 tháng đầu năm, báo cáo công tác VSATTP trong 6 tháng đầu năm

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

 

10

Giám sát các chương trình Y tế, công tác khám chữa bệnh tại trạm Y tế các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

 

11

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng trong các trường học đầu năm học

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

 

12

Kiểm tra công tác chủ động phòng, chống dịch trong các trường học

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

 

13

Tiến hành kiểm tra VSATTP trong dịp Tết Trung thu

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

 

14

Giám sát chương trinh y tế quốc gia, y tế địa phương

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

 

15

Phối kết hợp kiểm tra công tác chuẩn bị kế hoạch phòng chống lụt bão

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

16

Giám sát các chương trình y tế Quốc gia, Giám sát công tác khám chữa bênh tại các cơ sở y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

17

Khám tuyển Nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, tuyển sinh quân sự năm 2020

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

18

Hướng dẫn trạm y tế các xã, thị trấn tổng kết các hoạt động năm 2019 xây dựng KH năm 2020

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

19

Kiểm tra ATVSTP nhân dịp Tết Dương lịch

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

20

Xây dựng kế hoạch tiếp tục giữ vững xã chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2011-2020

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

21

Chấm điểm xã chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2011-2020

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

IX

Phòng Lao động - Thương binh xã hội

 

1

Triển khai Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Nam Đông năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Năm 2019

 

2

Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

3

Cấp phát tiền trợ cấp, quà tết Nguyên đán cho các đối tượng được hưởng các chính sách

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

4

Triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ III năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

 

5

Kiểm tra việc thực hiện chính sách có công và BTXH xã Thượng Quảng

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

 

6

Kiểm tra việc thực hiện chính sách có công và BTXH Hương Hữu

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

 

7

Chỉ đạo tháng hành động trẻ em

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

 

8

Kiểm tra việc thực hiện chính sách có công và BTXH xã Hương Phú

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

 

9

Triển khai tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

 

10

Kiểm tra việc thực hiện chính sách có công và BTXH xã Hương Hòa

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng  7

 

11

Triển khai Kế hoạch cập nhật thông tin Cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

5-7

 

12

Triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

 

13

Kiểm tra hồ sơ khuyết tật 6 xã định canh đinh cư

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8,9

 

14

Chỉ đạo các cơ quan, khu vực, thôn tổ chức Tết Trung thu cho các cháu trên địa bàn huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

 

15

Triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

 

16

Triển khai Kế hoạch tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

 

17

Triển khai Kế hoạch tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

X

Phòng Dân tộc

 

1

Kiểm tra giám sát cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

2

Báo cáo tổng hợp các chính sách dân tộc vùng Dân tộc - Miền núi

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

3

Triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

4

Rà soát lập kế hoạch đăng ký nhu cầu vốn năm 2020 các chương trình chính sách hỗ trợ vùng Dân tộc - Miền núi

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

5

Tiếp tục đề xuất, kiến nghị phê duyệt dự án điểm ĐCĐC A Kỳ xã Thượng Long

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

6

Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

01, 6

 

7

Triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển KTXH, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào DTTS năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

8

Rà soát các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ đồng bào thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

 

9

Báo cáo kết quả thực hiện cấp phát các loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định số 975/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

 

10

Kiểm tra giám sát kết quả triển khai thực hiện các chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

 

11

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

 

12

Tổng hợp thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo các thôn, bản, xã vùng khó khăn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

 

13

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về các chính sách dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

 

14

Tổ chức đưa đón người có uy tín ở các xã Chương trình 135 đi học tập, nghiên cứu tham quan các tỉnh phía Bắc và Nam

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

7, 10

 

15

Tổ chức giao ban công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

 

16

Rà soát, tổng hợp trình UBND huyện công nhận phê duyệt danh sách người có uy tín

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

 

XI

Hội Chữ Thập Đỏ

 

1

Triển khai kế hoạch vận động HMTN đợt I năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

2

Triển khai kế hoạch vận động HMTN đợt II năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

3

Tổng kết phong trào HMTN năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

 

4

Đánh giá, tổng kết hoạt động Hội CTĐ năm 2019

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

 

XII

Phòng Nội vụ

 

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12/2018

 

2

Phân bổ biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

3

Phối hợp với Sở Nội vụ, đơn vị thi công triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn đối với tuyến ngoại huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm

2019

 

4

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

5

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” trên địa bàn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

6

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đột xuất

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

7

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

8

Quyết định luân chuyển, điều động, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

9

Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

10

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

11

Phối hợp với Tổ Công tác kiểm tra công vụ tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

12

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

13

Triển khai phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

14

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

15

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

3, 9

 

16

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I, 6 tháng, quý III và năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3, 6, 9, 11

 

17

Báo cáo tình hình tổ chức các lễ Phục sinh, Phật đản, Vu lan, Giáng sinh

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3, 5, 8, 12

 

18

Cho hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I, II, III, IV

 

19

Tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

4-5

 

20

Phối hợp với Chi cục Văn thư lưu trữ tiến hành chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

4-6

 

21

Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2020

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

 

22

Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5, 11

 

23

Họp xét và công nhận danh hiệu thi đua ngành giáo dục năm học 2018-2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

 

24

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ ở các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

 

25

Kiểm tra công tác Nội vụ và công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý  III

 

26

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2019 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2020

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

 

27

Đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

28

Báo cáo chấm điểm chỉ số công tác cải cách hành chính của huyện năm 2018

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

29

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11-12

 

30

Họp xét các danh hiệu thi đua cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

XIII

Phòng Tư pháp

 

1

Thẩm định các văn bản QPPL của các ngành trước khi trình UBND huyện ký ban hành

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

2

Triển khai các văn bản mới có hiệu lực thi hành cho cán bộ chủ chốt của huyện, xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

3

Tổ chức tuyền truyền, PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

 

4

Hội nghị truyền thông và TGPL tại các xã khó khăn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

 

5

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản do HĐND-UBND cùng cấp ban hành

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

 

6

Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn năm 2018

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

 

7

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

 

8

Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, theo kế hoạch của UBND huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

 

9

Mở hội nghị triển khai các văn bản luật mới ban hành cho cán bộ chủ chốt huyện, xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

 

10

Kiểm tra văn bản QPPL các xã, thị trấn gửi lên theo thẩm quyền

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

 

11

Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, văn bản để đoàn kiểm tra văn bản của sở kiểm tra theo định kỳ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

 

12

Kiểm tra công tác Tư pháp tại các xã, thị trấn theo kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II, III, IV

 

13

Phối hợp với Phòng GD&ĐT đưa pháp luật vào trường học năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

 

14

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng  5

 

15

Báo cáo sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng  5

 

16

Hội nghị trực báo công tác Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

 

17

Tổ chức tuyền truyền, PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

 

18

Hội nghị truyền thông và TGPL tại các xã khó khăn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

 

19

Hội nghị tuyên truyền các văn bản, luật mới được Quốc hội thông qua cho các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

 

20

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Ngày pháp luật” Việt Nam năm 2019 và tổ chức ngày pháp luật

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

 

21

Kiểm tra công tác tư pháp tại một số xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

 

22

Kết luận về kiểm tra công tác văn bản của các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III, IV

 

23

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý IV

 

24

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

25

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

26

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

27

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

28

Tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

29

Hội nghị đánh giá công tác chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng chính phủ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

30

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Nam Đông năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

31

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

XIV

Cơ quan Quân sự huyện

 

1

Kiện toàn lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

2

Triển khai kế hoạch Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

3

Triển khai kế hoạch hoạt động Hội đồng GDQP-AN

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

4

Triển khai công tác bảo đảm Quốc phòng, phòng không nhân dân năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

5

Triển khai kế hoạch diễn tập năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

 

6

Kiểm tra công tác GDQP-AN 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

 

7

Chỉ đạo, kiểm tra công tác huấn luyện quân sự năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

 

8

Kiểm tra công tác GDQP-AN cuối năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý IV

 

XV

Thanh tra huyện

 

1

Triển khai Kế hoạch thanh tra cho các cơ quan, đơn vị được thanh tra

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

2

Triển khai thanh tra trách nhệm và chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính ngân sách và các chương trình dự án; về PCTN tại UBMTTQVN huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I, II

 

3

Triển khai thanh tra chuyên đề về quản lý đầu tư xây dựng tại 02 trường học

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II

 

4

Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II, III

 

5

Tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1133

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II, III

 

6

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý II, IV

 

7

Triển khai thanh tra trách nhiệm và việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng và công tác PCTN tại UBND xã Thượng Long

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý III

 

8

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

9

Báo cáo công tác PCTN, lãng phí  năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

10

Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

 

11

Triển khai kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương việc chấp hành các kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý IV

 

12

Thực hiện các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

13

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện khi được giao

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

14

Thanh tra chuyên đề diện rộng, thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và CT UBND huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

15

Thực hiện các báo cáo hàng tháng, báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm về công tác thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo cho Thanh tra tỉnh

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

16

Thực hiện các báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm về công tác phòng, chống tham nhũng cho UBND tỉnh, Ban Nội chính và Thanh tra tỉnh

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

XVI

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

Tháng 12

1

Phục vụ các kỳ họp của HĐND, UBND huyện năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

2

Xây dựng các chương trình công tác và báo cáo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của UBND huyện  hàng tháng, quý trình UBND huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

3

Triển khai kế hoạch kiểm tra tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

4

Triển khai tập huấn, hướng dẫn việc ứng dụng các phần mềm dùng chung phục vụ công tác quản lý điều hành cho các phòng, ban, các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Năm 2019

 

5

Xây dựng mục tiêu chất lượng về đăng tải tin, phóng sự, bài viết trên trang thông tin điện tử huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

6

Tham mưu triển khai kế hoạch Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

7

Lịch tiếp dân lưu động và tại trụ sở 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

1, 5

 

8

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và năm 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

5, 11

 

9

Tổ chức đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

 

10

Báo cáo kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT ICT Index 2019

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

11

Tổ chức chấm điểm và công bố chính quyền điện tử các phòng ban, các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

12

Báo cáo đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

 

Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 5.818