Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Định hướng hạ tầng, kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030
False 39721Ngày cập nhật 10/10/2019

KẾ HOẠCH

Định hướng hạ tầng, kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch

thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Nam Đông

giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 16/3/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề án Phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Thông báo kết luận số 106/TB-UBND ngày 15/8/219 của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh giá nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Định hướng hạ tầng, kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch; hình thành các điểm, khu bán hàng lưu niệm, quà tặng, hàng đặc sản địa phương.

Đầu tư thực hiện từng bước khôi phục phát triển các sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm CNNT, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làm hàng lưu niệm, quà tặng.

Mỗi địa phương phải xây dựng và triển khai tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) để tham gia vào sản phẩm chung của huyện.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Định hướng hạ tầng phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch

- Xây dựng phương án, kêu gọi thu hút đầu tư sửa chữa, nâng cấp các trụ sở cơ quan hiện nay không còn sử dụng như: Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện, trụ sở Ban chỉ quy Quân sự huyện; nhà khách huyện (sau khi hết thời gian hợp đồng),… thành các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng thương mại.

- Rà soát các điểm có hạ tầng giao thông thuận lợi, đông người qua lại đề xuất, giới thiệu tham gia điểm bán hàng Việt và các cửa hàng tiện ích tiêu thụ nông sản an toàn, bán sản phẩm OCOP (hiện nay đã đề xuất, giới thiệu 01 (một) điểm tại trụ sở công ty CP Thương mại Nam Đông).

- Xây dựng chợ phiên:

+ Đề xuất vị trí xây dựng chợ phiên: Tại bến xe huyện.

+ Triển khai thực hiện: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức phiên chợ đúng quy định; phối hợp các địa phương rà soát các sản phẩm phục vụ phiên chợ.

 

2. Kêu gọi đầu tư: Thống nhất, thống kê danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư để bổ sung kêu gọi đầu tư. Tham mưu thực hiện tốt công tác kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ phục vụ khách du lịch.

3. Phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch

- Kêu gọi đầu tư nâng cấp các trụ sở hiện nay không còn sử dụng để sử dụng vào hoạt động khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng thương mại nhằm phát triển dịch vụ phục vụ khách du lịch.

- Tham mưu xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển Công nghiệp, TTCN, Thương mại và Dịch vụ  huyện Nam Đông đến năm 2025; xây dựng, phê duyệt Đề án Đề án khôi phục và phát triển nghề truyền thống huyện giai đoạn 2020-2025; xây dựng, phê duyệt Chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại huyện Nam Đông giai đoạn 2020 – 2025 (Đề án khôi phục và phát triển, đa dạng hóa sản phẩm). Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, tập trung một số sản phẩm đặc sản, sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng phục

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Kiến nghị UBND huyện sớm tiếp nhận các trụ sở cơ quan không còn sử dụng (nêu trên) để có phương án kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng thương mại,…; tiếp tục rà soát, giới thiệu các điểm đủ tiêu chuẩn tham gia chuổi cửa hàng bán hàng Việt và các cửa hàng tiện ích tiêu thụ nông sản an toàn; cửa hàng bán sản phẩm OCOP của tỉnh, huyện.

Chỉ đạo thực hiện và bố trí đủ nguồn vốn triển khai có hiệu quả các Đề án khôi phục và phát triển, đa dạng hóa sản phẩm (nêu trên). Tập trung, chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đầu tư phát triển các sản phẩm phục vụ khách du lịch như: sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làm hàng lưu niệm, quà tặng,…

Trên đây là nội dung Kế hoạch định hướng hạ tầng, kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.

TRƯỞNG PHÒNG - Phạm Tấn Son

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.119.456
Truy cập hiện tại 10.026