Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4, đợt 2 năm 2022
False 18471Ngày cập nhật 04/08/2022

Sáng ngày 2/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện phối hợp với Trung tâm chính trị tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4, đợt 2 năm 2022.

 

Trong 3 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề cơ bản, cốt lõi về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước Việt Nam  về quốc phòng và an ninh về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo về biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lớp học là điều kiện để học viên nâng cao nhận thức, bồi dưỡng những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược QP-AN, kinh tế - xã hội và những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay, từ đó mỗi học viên sẽ vận dụng có hiệu quả lý thuyết vào thực tiễn ở từng địa phương đơn vị mình.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.968.958
Truy cập hiện tại 3.649