Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
False 6403Ngày cập nhật 06/04/2024

Thực hiện Công văn số 3165 /UBND-NN ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

 

1. Có kế hoạch thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn;

Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện về Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Nam Đông; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/2/2024 của UBND huyện Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn các loài keo trên địa bàn huyện năm 2024 và các quy định của pháp luật về lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác QLBVR-PCCCR; gắn trách nhiệm cán bộ Kiểm lâm địa bàn, cán bộ thôn bản trong công tác quản lý và giám sát tại cơ sở.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia QLBVR-PCCCR, với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội về công tác này.

4. Tăng cường công tác thực thi pháp luật về lâm nghiệp, xử lý đúng quy định pháp luật; có chế độ khen thưởng các gương điển hình tham gia công tác QLBVR-PCCCR.

5. Tổ chức thực hiện đúng các quy hoạch về lâm nghiệp; giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

6. Tổ chức thực hiện việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; thực hiện nghiêm túc quản lý rừng, theo dõi diễn biến rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

7. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Hạt Kiểm lâm Nam Đông, Công an, Quân đội tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Ban Quản lý Khu bảo tồn Sao La xây dựng và thực hiện nghiêm phương án quản lý rừng bền vững, các phương án, kế hoạch về QLBVR-PCCCR đảm bảo hiệu quả.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ hiện đại trong công tác QLBVR-PCCCR. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Hạt Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

 

Nguyễn Quyết Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 6.329