Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông giải ngân hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP
False 5437Ngày cập nhật 23/08/2022

      Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số:02/TT- UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Hướng dẫn số: 4912/HD-NHCS ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triễn sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Nam Đông thực hiện giải ngân hỗ trợ nhà ở cho Hộ nghèo DTTS&MN theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP. Văn bản số: 8685/UBND-TH ngày 15/08/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh TT – Huế về việc triễn khai thực hiện Nghi định số:28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

      Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông đã chủ động tích cực tham mưu cho UBND huyện, Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng  CSXH huyện bằng văn bản để triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đối tượng : hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ; Doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Đồng thời phối hợp các ban ngành như: Phòng LĐTB&XH, Phòng Dân tộc huyện... cấp ủy, chính quyền cấp xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng. Cùng cấp ủy chính quyền, báo, đài, trang tin điện tử của huyện, đẩy mạnh tuyền truyền Nghị định 28/2022/NĐ-CP sâu rộng kịp thời đến với nhân dân.

    Phối hợp các ban ngành như: Phòng LĐTB&XH, Phòng Dân tộc huyện... tiến hành kiểm tra, thẩm định, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục trình UBND huyện phê duyệt.  Ngày 18 tháng 08 năm 2022, UBND huyện ban hành Quyết định số: 907/QĐ-UBND,phê duyệt danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.( danh sách gồm 51 hộ nghèo dân tộc thiểu số, tổng số tiền: 2.040 triệu đồng) . Sáng cùng ngày, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Nam Đông đã hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy đinh và đã tiến hành giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 04 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại 02 xã Thượng Long và Thượng Lộ với số tiền là 160 triệu đồng.

    Thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Xã hội huyện tiệp tục phối hợp các ban ngành như: Phòng LĐTB&XH, Phòng Dân tộc huyện... cấp ủy, chính quyền cấp xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng , đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến với hộ nghèo và đối thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị Định 28/2022/NĐ-CP trên địa bàn, góp phần cùng huyện giảm nghèo bền vững và phát triễn kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.981.088
Truy cập hiện tại 736