Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Triển khai nhiệm vụ phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp năm 2022
False 24978Ngày cập nhật 18/02/2022

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện ban hành và triển kahi Kế hoạch Phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) năm 2022.

 Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tăng cường công tác quán triệt Nghị quyết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để vận động thực hiện; (2) Rà soát, lập danh mục các dự án cần hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư để tìm kiếm, kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025; (3) Triển khai đầu tư phát triển hạ tầng thuật cụm công nghiệp (sau đây viết tắt là CCN); (4) Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường cho các cơ sở, sản phẩm CN, TTCN; (5) Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu phục vụ phát triển CNNT.

Nội dung cụ thể: Đính kèm Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện về phát triển công nghiệp, TTCN năm 2022.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Mẫn
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 1.516