Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông
False 14250Ngày cập nhật 28/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01

NĂM 2021 CỦA UBND HUYỆN NAM ĐÔNG

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện và thực tế điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 12 năm 2020.

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác tháng 01 năm 2021 với các nội dung sau:

 

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

 

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 2

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

2

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

3

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

4

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2020

Phòng TN&MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

5

Kế hoạch triển khai thực chương trình hiện trọng điểm xây dựng NTM năm 2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

6

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm phát triển nông nghiệp toàn diện năm 2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

7

Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2021

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

8

Kế hoạch rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

9

Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

10

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

11

Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2021

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

12

Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

13

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

14

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

15

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Công nghiệp, TTCN năm 2021

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

tháng 01

 

16

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2021

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

tháng 01

 

17

Kế hoạch xây dựng chợ Văn minh thương mại 2021

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

tháng 01

 

18

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm “Chỉnh trang, phát triển đô thị

   Phòng KT&HT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

19

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn năm 2021

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

20

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

21

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

22

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

23

Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

24

Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

25

Kế hoạch triển khai kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết Nguyên đán

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

26

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững”

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

27

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

28

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm “Phát triển văn hóa – du lịch”

Phòng

VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

29

Kế hoạch tuyển chọn, gọi và giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

30

Kế hoạch xây dựng hệ thống biển, bảng chính quy, trang bị vật chất phòng làm việc, pa nô, áp phích cổ động, tuyền truyền năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

31

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

32

Kế hoạch xây dựng cơ sở cụm An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

33

Kế hoạch tổ chức giao nhận quân thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

34

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

35

Kế hoạch công tác Dân quân Tự vệ năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

36

Kế hoạch hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

37

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

38

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

39

Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS năm 2021

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

40

Kế hoạch triển khai thực hiện theo Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

41

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

    Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

42

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2021

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

43

Thành lập Đoàn kiểm tra về phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định 186/QĐ-BCĐ tại các chợ

Phòng KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

44

Giao chỉ tiêu nông nghiệp năm 2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

45

Kiện toàn BCĐ xây dựng NTM huyện năm 2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

46

Kiện toàn Tổ giúp việc BCĐ xây dựng NTM huyện năm 2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

47

Giao chỉ tiêu xây dựng NTM năm 2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

48

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

49

Thành lập BCĐ Đại hội TDTT lần thứ XI năm 2021-2022

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

50

Thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2020

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

51

Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

52

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

III

Chỉ thị ban hành trong tháng

 

C

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

 

I

Các Hội nghị, cuộc họp

 

1

Triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

2

Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

3

Phát thưởng cho học sinh thi đỗ đại học năm 2020

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

4

Hội nghị quân chính triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

5

Hội nghị liên tịch ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2021

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

6

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

7

Phòng chống dịch, phòng chống suy dinh dưỡng

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

8

Hội nghị tổng kết công tác Bảo vệ rừng –Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

II

Các buổi Lễ

 

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Chuẩn bị giống, phân bón, nước tưới phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 -2021 đảm bảo diện tích, lịch thời vụ

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

2

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện chăm sóc, cải tạo, nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

3

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM và các sản phẩm OCOP theo kế hoạch

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

4

Vận động và hướng dẫn nông dân đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm phục vụ dịp tết Nguyên đán; dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thiệt hại trong mùa mưa, rét

Phòng NN và PTNT, TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

5

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND về xử lý chặt phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm và các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

6

Công khai dự toán ngân sách năm 2021; tập trung thu từ đầu năm để đạt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

7

Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB và sự nghiệp Chương trình MTQG và giảm nghèo bền vững năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

8

Tiếp tục hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

9

Quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển rác và vận hành BCL rác Hương Phú

Phòng TN -MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

10

Kiểm tra thường kỳ về trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

11

Khảo sát, lập kế hoạch hoạt động khuyến công nguồn vốn huyện năm 2021

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

12

Triển khai các nhiệm vụ kế hoạch triển khai Đề án phát triển CN,TTCN năm 2021

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

13

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai dự án nước sạch Thượng Long và phối hợp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đấu nối để nâng tỷ lệ hộ dùng nước sạch đảm bảo kế hoạch

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Chỉ đạo sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

2

Kiểm tra tình hình và chỉ đạo thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021”

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

3

Triển khai kiểm tra ATVSTP Tết Nguyên đán

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

4

Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19, phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, Bạch hầu

Phòng Y tế, TTYT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

5

Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Dương lịch 2021

Phòng Y tế, TTYT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

6

Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ tu huyện Nam Đông năm 2021; kế hoạch thực hiện đề án Phát triển Văn hóa – Du lịch năm 2021.

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

7

Tuyên truyền cổ động trực quan Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị chương trình văn nghệ đón Giao thừa tết Nguyên đán 2021

Phòng VH&TT, TTVH và TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

8

Hướng dẫn các xã, thị trấn về công tác tổ chức Đại hội TDTT; thành lập BTC Đại hội TDTT cấp huyện

Phòng VH&TT, TTVH và TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

9

Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện các biểu tổng hợp về hộ nghèo và hộ cận nghèo

Phòng LĐ -TB và XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

10

Ban hành đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025

Phòng LĐ -TB và XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

11

Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021

Phòng LĐ -TB và XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc, trộm cặp tài sản và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi

Công an huyện và các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

2

Duy trì trực chế độ SSCĐ, trực ban, trực chiến, trực lực lượng, trực tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ

Công an huyện, BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

3

Kết luận thanh tra đột xuất tại UBND thị trấn Khe Tre về công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với 07 hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

4

Thực hiện các cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2020 sang

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Quý I

 

5

Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý sau thanh tra có hiệu lực pháp luật

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

6

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

7

Triển khai phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

8

Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

9

Triển khai Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2021

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

10

Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

11

Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2021

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

12

Triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

13

Triển khai kế hoạch Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

14

Xây dựng lịch tiếp dân lưu động và tại trụ sở 6 tháng đầu năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

01

 

 

Yêu cầu các đồng chí Ủy viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình công tác tháng 01 năm 2021.

 Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ bổ sung, điều chỉnh kịp thời những nhiệm vụ mới để đáp ứng tốt công tác điều hành, chỉ đạo của UBND huyện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021./.

Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.520