Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025
False 22407Ngày cập nhật 20/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.

1. Mục tiêu đầu tư:

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà kho, sân bãi, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã; hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới; phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn; góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp và thu nhập cho cộng đồng thành viên, người sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Góp phần nâng cao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số trong hợp tác xã.

2. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng nhà kho, sân bãi, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 17 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng trang tin điện tử chung cho tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 60.100 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương:  20.000 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh:                15.000 triệu đồng

- Hợp tác xã, khác:            25.100 triệu đồng

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trụ sở, các điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố Huế.

7. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: 4 năm.

8. Phân chia dự án thành phần: 18 dự án thành phần (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.757