Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông
False 11830Ngày cập nhật 28/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10

NĂM 2020 CỦA UBND HUYỆN NAM ĐÔNG

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện và thực tế điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2020.

          Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 với các nội dung sau:

                                                                     

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

2

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020 triển khai nhiệm vụ vụ Đông Xuân

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

3

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

4

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH giai đoạn 2012-2020

Phòng TN&MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

5

Đề án “ Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

6

Thông qua điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

7

Thông qua chủ trương đầu tư các dư án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

8

Thông qua Đề án “Phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025”.

Phòng KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 11

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

2

Kế hoạch tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2020

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

3

Kế hoạch tiêm phòng vác xin lở mồm long móng gia súc lần II

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

4

Thành lập Đoàn phúc tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

5

Phê duyệt Đề án phát triển Công nghiệp, TTCN và ngành nghề huyện giai đoạn 2021-2025

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

6

Phê duyệt Chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại giai đoạn 2021- 2025

Phòng KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

7

Kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN tại 03 xã, thị trấn và 03 phòng ban chuyên môn

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

8

Công bố các văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

9

Công bố các văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

10

Công bố các văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành trái với quy định của pháp luật (Nếu có)

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

11

Thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015-2020

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

2

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

3

Tổng kết Đề án phát triển ngành may công nghiệp

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

4

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

5

Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công an huyện Nam Đông

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

6

Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Chỉ đạo phòng chống đói rét và dự trữ thức ăn cho đàn gia súc

Phòng NN&PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

2

Xây dựng Kế hoạch và triển khai tiêm phòng vụ Thu cho đàn gia súc, gia cầm

Phòng NN&PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

3

Chuẩn bị giống lúa, phân bón sản xuất và gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021

Phòng NN&PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

4

Rà soát tình hình sử dụng nước sạch nông thôn

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

5

Tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét

Phòng NN&PTNT, TT DVNN, các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

6

Đẩy mạnh chăm sóc, bón phân trên toàn bộ diện tích cây cao su; vận động người dân không chặt bán vườn cây cao su.

Phòng NN&PTNT, TT DVNN, các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

7

Tiến hành thảo luận dự toán ngân sách năm 2021 với các đơn vị dự toán

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

8

Xây dựng dự toán ngân sách huyện năm 2021

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng  10

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Họp xét hồ sơ đề nghị công nhận văn hóa năm 2020

Phòng VHTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

2

Phối kết hợp kiểm tra công tác chuẩn bị kế hoạch phòng chống lụt bão

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

3

Triển khai Kế hoạch tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2020

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

4

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các ban, ngành cấp huyện, xã kiểm tra giám sát kết quả triển khai thực hiện các chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

5

Xây dựng Kế hoạch giải Bóng chuyền Nam, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co truyền thống năm 2020 nhân sự kiện “ 30 năm tái lập huyện”

Trung tâm VHTT&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

6

Xây dựng Kế hoạch tập luyện và tham gia giải Việt dã Sacombank

Trung tâm VHTT&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

7

Chương  trình văn nghệ chào mừng 30 năm tái lập huyện

Trung tâm VHTT&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

8

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng

Phòng Y tế, TTYT, các xã, thị trấn

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

9

Triển khai Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020

Phòng Lao động –TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

10

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa giai đoạn 2015-2020

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 10

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Kiểm tra công tác tư pháp một số xã còn lại

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

2

Báo cáo công tác Bồi thường nhà nước năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

3

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

4

Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản Luật, văn bản dưới luật mới ban hành cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

5

Kiểm tra trách nhiệm chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về xử lý sau thanh tra, giải quyết đơn thư

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

5

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9, thứ 10, HĐND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

Yêu cầu các đồng chí Ủy viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình công tác tháng 10 năm 2020.

 Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ bổ sung, điều chỉnh kịp thời những nhiệm vụ mới để đáp ứng tốt công tác điều hành, chỉ đạo của UBND huyện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020./.

 

Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.969.214
Truy cập hiện tại 3.737