Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ Công trình: Đường sản xuất A2 đến T7, xã Hương Sơn
False 17409Ngày cập nhật 24/09/2021

Ngày  17  tháng 3 năm 2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 31/TB-UBND về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ Công trình: Đường sản xuất A2 đến T7, xã Hương Sơn

Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình Đường sản xuất A2 đến T7, xã Hương Sơn gồm các nội dung sau:

  1. Vị trí thu hồi đất:

Xã Hương Sơn: Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 23.425,8m2 (Hai mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi lăm phẩy tám mét vuông) đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp trong đó gồm:

- Đất có rừng trồng sản xuất  (RST) là 22.379,1 m2

- Đất trồng cây lâu năm (CLN) là 780,5 m2

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối (SON) 83,4 m2

- Đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm (ONT+CLN) là 30,6 m2

          - Đất giao thông (DGT) là 152,2 m2

 (Phụ lục danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất kèm theo)

 Được xác định theo bản đồ địa chính khu đất thực hiện công trình, tỷ lệ 1:2000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Minh Toàn lập ngày 25 tháng 10 năm 2020.

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất A2 đến T7, xã Hương Sơn trên cơ sở vận động người dân tự nguyện hiến cây, hiến đất.

3. Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2021

Thu hồi đất và bàn giao mặt bằng: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.

(Chi tiết theo Phụ lục đsinh kèm)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.784
Truy cập hiện tại 3.718