Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Triển khai thực hiện dự án Nhà máy nước Thượng Long công suất 2.000m3/ngđ và mạng lưới cấp nước sạch D50-D225 các xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Giang, huyện Nam Đông
False 38920Ngày cập nhật 12/04/2020

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà máy nước Thượng Long công suất 2.000m3/ngđ và mạng lưới cấp nước sạch D50-D225 các xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Giang, huyện Nam Đông. Theo đó, dự án sẽ triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu trong quý II năm 2020 và triển khai thực hiện trong thời gian 365 ngày.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 và Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 về việc phê duyệt dự án Nhà máy nước Thượng Long công suất 2.000m3/ngđ và mạng lưới cấp nước sạch D50-D225 các xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Giang, huyện Nam Đông.

Nội dung cụ thể của dự án như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy nước Thượng Long công suất 2.000m3/ngđ và mạng lưới cấp nước sạch D50-D225 các xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Giang, huyện Nam Đông.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Long và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế.

4. Chủ nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: KS. Phí Văn Quỳnh.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng hệ thống cấp nước bền vững, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn cho khoảng 95% dân số khu vực các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Giang (nay là xã Hương Xuân) và Hương Hữu, Thượng nhật, nâng nhiệm vụ phục vụ đảm bảo cho 05 xã vùng trên của huyện Nam Đông, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương.

6. Nội dung quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

- Xây dựng đập dâng nước Khe A Kì cao trình +155m và lắp đặt tuyến ống nước thô DN200 thép, D225 HDPE chiều dài khoảng 2.500m.

- Xây dựng khu xử lý nước sạch công suất 2.000m3/ngđ, cao trình +140m.

- Xây dựng nhà điều hành, phần điện nhà điều hành và bể tự hoại. Các hạng mục phụ trợ gồm: cổng, hàng rào; hệ thống thoát nước; san nền; sân đường, vườn nội bộ; nhà đặt máy phát điện dự phòng; nhà để xe máy.

- Lắp đặt mới các tuyến ống D50-225 HDPE, DN80-200 thép và phụ kiện với tổng chiều dài khoảng 43.678m, cụ thể:

+ Ống D225 HDPE

:

4.386m

+ Ống DN200 thép

:

114m

+ Ống D160 HDPE

:

4.509m

+ Ống DN150 thép

:

265m

+ Ống D110 HDPE

:

971m

+ Ống D90 HDPE

:

4.709m

+ Ống DN80 thép

:

94m

+ Ống D75 HDPE

:

4.692m

+ Ống D63 HDPE

:

17.699m

+ Ống D50 HDPE

:

6.239m

- Lắp đặt mới khoảng 2.400 đồng hồ nước đến các hộ gia đình sử dụng nước.

7. Địa điểm xây dựng: huyện Nam Đông.

8. Diện tích sử dụng đất: Mượn tạm khoảng 4,5ha dọc theo lề và lòng đường các tuyến đường để phục vụ thi công tuyến ống và sử dụng khoảng 1ha để xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch Thượng Long và các công trình phụ trợ.

9. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

10. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng: Bồi thường, hỗ trợ tài sản, cây cối, vật kiến trúc và giải phóng mặt bằng trong phạm vi công trình.

11. Tổng mức đầu tư:               50.795.971.000 đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, GPMB

:

639.650.000 đồng

- Chi phí xây lắp

:

38.450.571.000 đồng

- Chi phí thiết bị

:

3.234.262.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án

:

831.423.000 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD

:

3.685.826.000 đồng

- Chi phí khác

:

1.535.383.000 đồng

- Chi phí dự phòng

:

2.418.856.000 đồng

12. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ (Nguồn nhận nợ và thuê lại tài sản nhà nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế theo các Quyết định số 1929/QĐUBND ngày 18/8/2016 và Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh và nguồn cổ tức tạm tính được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế): 43.538 triệu đồng.

- Vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế và các nguồn huy động hợp pháp khác: phần còn lại, tương đương 7.258 triệu đồng.

13. Thời gian thực hiện: 03 năm.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án.

15. Nội dung khác: Dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng được phê duyệt quyết toán hoàn thành, bàn giao cho Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế và thực hiện quản lý theo quy định tại Thông tư số 53/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của UBND Tỉnh.

 

 

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.477