Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông
False 17565Ngày cập nhật 28/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11

NĂM 2020 CỦA UBND HUYỆN NAM ĐÔNG

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện và thực tế điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2020.

          Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 với các nội dung sau:

                                                                     

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi tài chính - ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021

Phòng TC - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

3

Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Phòng TC - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

4

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

5

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

6

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, PCTN năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

7

Tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 28/9/2017 của Huyện ủy về phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

Phòng VH- TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

8

Tổng kết Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 22/3/2016 về xây dựng “Làng văn hóa dân tộc Cơtu” huyện Nam Đông giai đoạn 2016-2020

Phòng VH- TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

9

Đề án và Nghị quyết về phát triển văn hóa và du lịch giai đoạn 2012-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng VH- TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

10

Kết luận về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện

Phòng TN - MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

11

Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/HU, ngày 15/12/2016 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

12

Đề án và Nghị quyết về đào tạo nghề cho lao động giai đoạn 2021-2025

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 12

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

2

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2020

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

3

Báo cáo công tác Bồi thường nhà nước năm 2020

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

4

Báo cáo tổng kết xây dựng NTM năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

5

Báo cáo tình hình QLNN về đất đai năm 2020

Phòng TN-MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

6

Báo cáo kết quả thực hiện tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất năm 2020

Phòng TN-MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

7

Báo cáo Thông tin đối ngoại năm 2020

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

8

Báo cáo tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Phòng VH-TT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

9

Kế hoạch triển khai công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

10

Kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân năm 2020

Phòng Y tế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

11

Công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

12

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cấp giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

13

Công bố đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

14

Phê duyệt người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

15

Tổng kết Kế hoạch số 15/KH-UBND 25/02/2013 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn huyện

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

16

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, triển khai công tác năm 2021

BCH Quân sự

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

17

Tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ và phong trào hiến máu tình nguyện

Hội CTĐ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

2

Kỷ niệm 30 năm tái lập huyện

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 36/KH-UBND chăm sóc, cải tạo, nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2020

Phòng NN&PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

2

Triển khai tiêm phòng vụ Thu cho đàn gia súc, gia cầm

Phòng NN&PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

3

Chuẩn bị giống lúa, phân bón sản xuất và gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021

Phòng NN&PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

4

Tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét

Phòng NN&PTNT, TT DVNN, các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

5

Tiếp tục thực hiện phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; thống kê thiệt hại và tổ chức khắc phục lụt bão gây ra

Phòng NN&PTNT, cấp xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

6

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận xã Thượng Nhật đạt chuẩn nông thôn mới; đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch

Phòng NN&PTNT, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

7

Tiếp tục hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn huyện

Phòng TN-MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

8

Theo dõi vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt và hoạt động tài nguyên khoáng sản trên địa bàn

Phòng TN-MT, cấp xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

9

Đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt và vượt kế hoạch

Phòng TN-MT, cấp xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

10

Tiến hành thảo luận dự toán ngân sách năm 2021 với các đơn vị dự toán

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

11

Đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB và sự nghiệp Chương trình MTQG và giảm nghèo bền vững năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

12

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các ngành thực hiện công tác thu ngân sách năm 2020 đạt kế hoạch

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

13

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đô thị; Quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch

Phòng KT-HT, cấp xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

14

Đôn đốc, thẩm định và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới các xã

Phòng KT-HT, các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

15

Tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình; quản lý các bãi tập kết vật liệu xây dựng

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Phòng GD - ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

2

Phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại các trường học

Phòng GD - ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

3

Tổ chức Lễ công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

4

Hướng dẫn tuyên truyền trực quan kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Phòng VH-TT, TT VH-TT,TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

5

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, tuyển sinh quân sự năm 2021

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

6

Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19 và bệnh Sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bạch hầu; xử lý nguồn nước bị nhiễm sau lụt bão

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

7

Triển khai Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

8

Tiếp nhận và hỗ trợ quà của Trung ương, tỉnh, các nhà tài trợ phân phối cho nhân dân trên địa bàn

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

9

Rà soát, tổng hợp trình UBND huyện công nhận phê duyệt danh sách người có uy tín

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

10

Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc và miền núi

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III và năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

2

Báo cáo tự chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện quý III và năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

3

Báo cáo tình hình tổ chức các lễ Phục sinh, Phật đản, Vu lan, Giáng sinh

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

4

Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng  11

5

Đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

6

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND và UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

7

Báo cáo chấm điểm chỉ số công tác cải cách hành chính của huyện năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

8

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

9

Tổ chức đánh giá, chấm điểm và phân loại Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

10

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và Đề án 452 cho các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

11

Tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật” Việt Nam năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

12

Điều chỉnh sai lệch thu thập dữ liêu dân cư để hoàn thành việc thu thập dữ liệu dân cư trên địa bàn đúng tiến độ, kế hoạch đề ra

Phòng Tư pháp

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

13

Triển khai kê khai tài sản thu nhập năm 2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

14

Tiếp tục thanh tra chuyên đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở tại Thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

15

Tiếp tục theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND và Kết luận thanh tra số 117/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

16

Kiểm tra công tác DQTV, GDQP-AN năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

17

Báo cáo khắc phục khuyết điểm hạn chế của UBND huyện năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

18

Báo cáo tự chấm điểm chính quyền điện tử của UBND huyện để tỉnh chấm điểm xếp loại

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

19

Công bố kết quả chấm điểm chính quyền điện tử các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, cấp xã

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

Yêu cầu các đồng chí Ủy viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình công tác tháng 11 năm 2020.

 Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ bổ sung, điều chỉnh kịp thời những nhiệm vụ mới để đáp ứng tốt công tác điều hành, chỉ đạo của UBND huyện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020./.

 

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 5.183