Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 11 của UBND huyện Nam Đông
False 17579Ngày cập nhật 19/03/2020

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

 

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 12 của UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

2

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 triển khai nhiệm vụ Đông Xuân 2019-2020

Phòng

NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 10/11

 

3

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

4

Báo cáo công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tư pháp năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

5

Kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã ĐBKK thuộc vùng DTTS huyện Nam Đông giai đoạn 2019-2025

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

6

Kế hoạch xây dựng bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

II

Kế hoạch, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi tài chính - ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

2

Báo cáo tình hình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

3

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

4

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Văn Phòng, các ngành

liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

5

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, PCTN, thực hành tiết kiệm năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

6

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

2

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở cụm ATLC-SSCĐ

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

3

Tổng kết công tác giáo dục QP-AN

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

4

Tổng kết Ban chỉ đạo phòng không nhân dân năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

5

Tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu; giáo dục chính trị năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

6

Tổng kết công tác Hội CTĐ và phong trào HMTN

Hội CTĐ huyện

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

7

Công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Phòng VHTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

8

Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Phòng

GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 03 nội dung của năm 2019, đó là: Thực hiện đạt chỉ tiêu 43 ha cam Nam Đông; 11 ha dứa và 16 ha chuối đặc sản

Phòng NN và PTNT,

TT DVNN, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

2

Đôn đốc thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG NTM

Phòng NN và PTNT,

TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

3

Nghiên cứu, tìm kiếm giống cây dứa, một số giống chuối đặc sản cho nhân dân các xã trồng kịp thời vụ

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

4

Đôn đốc tiến độ tiêm phòng, chỉ đạo phát triển chăn nuôi; hướng dẫn nhân dân tái thả đàn lợn phục vụ dịp Tết

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

5

Tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

6

Chuẩn bị giống lúa, phân bón sản xuất và gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 đảm bảo khung lịch thời vụ

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

7

Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, chú trọng xã Thượng Nhật, Thượng Lộ

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

8

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá, xâm lấn rừng tự nhiên, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép

Công an huyện, Hạt Kiểm lâm,

UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

9

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình OCOP và kế hoạch chăm sóc, cải tạo vườn năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

10

Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

11

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh

UBND các xã, các cơ quan liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

12

Phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, chủ trương đầu tư, báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

13

Rà soát công tác thu ngân sách năm 2019 đạt chỉ tiêu, kế hoạch; triển khai có hiệu quả đề án chống thất thu

Phòng TC-KH, Chi cục thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

14

Rà soát, tổng hợp báo cáo thực trạng hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện

Phòng TC-KH; Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước15/11

 

15

Tiếp tục thảo luận ngân sách năm 2020 với các cơ quan, đơn vị

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

16

Xây dựng dự toán ngân sách huyện năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

17

Đôn đốc các xã, thị trấn thu phí môi trường và các khoản thu khác tại xã

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

18

Triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh đến năm 2020

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

19

Tiếp tục theo dõi công tác thẩm định hồ sơ Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre đến năm 2030, đôn đốc, tham mưu UBND huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn để sớm hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

20

Chỉ đạo Ban quản lý các chợ thực hiện nghiêm túc theo Phương án phân lô và Nội quy quản lý chợ

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

21

Triển khai nhiệm vụ quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè gắn liền với trật tự đô thị ở khu vực chợ Khe Tre

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

21

Quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch; quản lý, kiểm tra các bãi tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

23

Xây dựng bộ tiêu chí, phương thức, tổ chức lựa chọn hoặc giao Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý chợ

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

24

Hoàn chỉnh hồ sở, thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập Cụm Công nghiệp Hương Phú

Phòng Kinh tế &HT; Phòng TCKH; Ban QLDA KV

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 15/11

 

25

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2019

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

26

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi Giấy CNQSDĐ; khẩn trương trả GCNQSDĐ đã hoàn thành cho người dân

Phòng TNMT, VPĐKQSDĐ, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

27

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn

Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

28

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thủy điện Thượng Nhật và các công trình dự án khác trên địa bàn

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

 

29

Kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn; thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Ban QLDA ĐTXD, Phòng KT-HT,

TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Rà soát kiện toàn đội ngũ quản lý và giáo viên ở các trường học

Phòng Giáo dục và ĐT; Phòng Nội vụ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

2

Theo dõi, kiểm tra hoạt động của các cụm loa phát thanh trên địa bàn các xã, thị trấn nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền và thông tin

Phòng VHTT; Trung tâm VH-TTTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

3

Giám sát các chương trình y tế Quốc gia, Giám sát công tác khám chữa bênh tại các cơ sở y tế

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

4

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh chủ động trên địa bàn

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

5

Duy trì công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết để hạn chế lây lan trên địa bàn

Phòng Y tế,  TTYT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

6

Hướng dẫn địa phương công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

7

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giúp đỡ hộ nghèo theo Kế hoạch 59 của UBND huyện

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

8

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

9

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh mở lớp tập huấn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho 02 xã Thượng Long và Hương Hữ

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 11

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Phối hợp thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

2

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo, kịp thời xử lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

3

Thẩm định nhân sự trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

4

Đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

5

Báo cáo chấm điểm chỉ số công tác cải cách hành chính của UBND huyện năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

6

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

7

Tăng cường công tác kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Phòng Nội vụ, Tổ Công vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

8

Tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

9

Tổ chức khám, xét tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 đảm bảo đúng quy định

BCH Quân sự huyện; Công an huyện; Phòng Y tế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

10

Chuẩn bị các nội dung tổ chức tốt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân năm 2019 theo kế hoạch

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

11

Tăng cường hoạt động tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Công an huyện; UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

12

Tăng cường kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm trật tự giao thông trên tuyến đường Tả trạch, đoạn từ ngã tư chợ Khe Tre đến Trường tiểu học thị trấn

Công an huyện; UBND thị trấn Khe Tre

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

13

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị

Văn phòng,

Tổ Công tác

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

14

Đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã, các phòng ban trực thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

15

Báo cáo kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT ICT Index 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

16

Tiếp dân định kỳ tại xã Hương Giang

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

17

Tổng hợp, tham mưu các nội dung, báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 9, HĐND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

18

Thường xuyên theo dõi thông tin phản ánh hiện trường để kịp thời chỉ đạo xử lý

Văn phòng, các ngành, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

 

 

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.007.362
Truy cập hiện tại 2.081