Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường TH Thượng Quảng)
False 6793Ngày cập nhật 15/09/2022

Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận

trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ kết quả của Đoàn đánh giá ngoài;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số  2243/TTr-SGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 đối với Trường Tiểu học Thượng Quảng, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông.

Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm, kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông, Trường Tiểu học Thượng Quảng thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ; duy trì, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thượng Quảng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.607