Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020
False 15342Ngày cập nhật 11/07/2020

Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Đoàn Kiểm tra công tác Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2020 đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại UBND xã Thượng Long.

Trong những năm qua công tác CCHC luôn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực và phương tiện. Nhằm để công tác CCHC hành chính trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên về chất lượng và hiệu quả. UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương với mục đích:

- Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai các kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO và ý kiến chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và văn bản của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm; từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO, ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới.

- Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để kịp thời nhân rộng và phát huy; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO, ý kiến chỉ đạo để có hướng xử lý, khắc phục, tháo gỡ.

- Nắm bắt tình hình triển khai hoạt động tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn từ đó có cơ sở xem xét, đánh giá và bình xét khen thưởng với các danh hiệu thi đua cuối năm 2020.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO, ý kiến chỉ đạo.

 

Lê Thị Cẩm Hòa
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.822