Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v đăng ký cán bộ để tiếp nhận phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
False 19171Ngày cập nhật 24/09/2015

Ngày 24/9/2015, UBND huyện ban hành Công văn số 372/UBND-VP về việc đăng ký cán bộ để tiếp nhận phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, gửi các đơng vị: Phòng Tư pháp; Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nông nghiệp - PTNT; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên - MT; Phòng Dân tộc; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Lao động - TBXH; Phòng Y tế; Thanh tra huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất; Ban đầu tư - Xây dựng.

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 77/2014/CT-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy ban nhân dân huyện giao Văn phòng HĐND và UBND triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho các phòng ban trực thuộc. Hiện nay quá trình cài đặt phần mềm đã hoàn tất, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin cán bộ để tiếp nhận phần mềm của đơn vị mình gồm các thông tin như sau: Họ và tên, chức vụ, thư điện tử công vụ, số điện thoại liên lạc. Danh sách đăng ký gửi thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 02/10/2015 để tiến hành chuyển giao.

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 7.312