Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ
False 15973Ngày cập nhật 01/09/2015

Thực hiện Chỉ thị số 77/2014/CT-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/8/2015, UBND huyện ban hành công văn số 326/UBND-VP trong đó yêu cầu:

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn mất mật khẩu hoặc có nhu cầu tạo tài khoản mới, làm Công văn gửi qua Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh hỗ trợ.

- Mật khẩu đặt cho thư công vụ phải thỏa mãn các yêu cầu sau: Có tối thiểu 08 ký tự (Bao gồm: Chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt), các tài khoản đặt không đáp ứng yêu cầu hệ thống sẻ tự động khóa.

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.795