Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp trực tuyến UBND huyện định kỳ tháng 7/2022
False 31495Ngày cập nhật 01/08/2022

Ngày 27/7/2022, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp định kỳ tháng 7 năm 2022. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lan - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Y tế, Ban quản lý rừng phòng hộ, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục thống kê; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham dự trực tuyến.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Sau khi nghe ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

UBND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá chỉ đạo, điều hành tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Đồng thời trong thời gian đến, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành: Các cơ quan, đơn vị, địa phương:

 - Thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo, các phản ánh hiện trường của cấp trên để xử lý và giải quyết đảm bảo thời gian quy định, phân công cán bộ, công chức theo dõi xử lý ý kiến chỉ đạo; triển khai thực hiện đảm bảo về nội dung, chất lượng, quy trình và thời gian xử lý các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện.

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao, đảm bảo chất lượng, quy trình, thời gian, không để ý kiến quá hạn, trễ hạn; phân công cán bộ, công chức theo dõi xử lý ý kiến chỉ đạo. Bám sát Chương trình công tác hàng tháng và năm của UBND huyện để tổ chức thực hiện, xử lý các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất.

- Chuẩn bị tốt các nội dung thông qua UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy, HĐND huyện theo chương trình công tác đã đề ra từ đầu năm và nhiệm kỳ.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên UBND huyện bố trí thời gian hợp lý để đi kiểm tra thực tế cơ sở hàng tuần, chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng, đột xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

 - Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Ban tiếp công dân huyện và tổ chức tiếp dân định kỳ tại các xã, thị trấn theo kế hoạch; giải quyết kịp thời các đơn thư tồn đọng và các đơn thư phát sinh trong tháng theo luật định; không để đơn thư vượt cấp; triển khai thực hiện các Thông báo Kết luận của Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy; khắc phục tồn tại, hạn chế sau thanh tra công tác tiếp công dân.

II. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh

1. Nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Ngành nông lâm nghiệp và các địa phương:

- Tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây lúa và các loại cây màu; hướng dẫn khai thác cho cây cao su; tuyên truyền, vận động nhân dân tái canh cây cao su.

- Đôn đốc, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, cải tạo và nâng cao giá trị kinh tế vườn; thực hiện đợt làm vườn vụ Hè; tiếp tục vận động nhân dân đăng ký thực hiện dự án trồng cam, chuối, dứa năm 2022; chỉ đạo các hộ dân sản xuất Cam theo tiêu chuẩn VietGap.

- Tiếp tục triển khai Đề án chăn nuôi lợn tập trung, theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học; vận động nhân dân đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm; đôn đốc tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu giao; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục và các dịch bệnh nguy hiểm khác.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch rừng gỗ lớn (FSC) năm 2022, đẩy mạnh công tác chỉ đạo trồng lại rừng sau khai thác, chú trọng việc xử lý thực bì trong mùa nắng nóng, không để xảy ra cháy rừng; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi chặt phá rừng, xâm lấn rừng; tổ chức truy quét các điểm nóng về khai thác gỗ, tuần tra ngăn chặn vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục đôn đốc các xã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chỉ đạo xây dựng NTM năm 2022. Đôn đốc các địa phương xây dựng Phương án phòng, chống thiên tai, TKCN năm 2022 và tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện, dụng cụ phục vụ phòng chống thiên tai và TKCN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 2. Tài chính, ngân sách, công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi Cục thuế thực hiện thu ngân sách đúng luật, kịp thời, chống thất thu; đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường thu phí, lệ phí đạt chỉ tiêu giao; quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn. Thực hiện tiết kiệm chi, kiểm soát chi chặt chẽ.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

+ Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ngành nghề nông thôn trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thi công và công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn.

+ Theo dõi, đôn đốc hồ sơ thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với các cơ quan, các địa phương đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xã theo tiêu chí nông thôn mới.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn theo đúng kế hoạch. Tập trung phê duyệt các hạng mục đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 3. Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng

- Phòng Tài nguyên và Môi trường:

+ Tập trung đôn đốc hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông; tập trung thực hiện Kết luận số 270/KL-UBND và Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh.

+ Tăng cường kiểm tra về hoạt động khoáng sản; xây dựng Phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố, vệ sinh môi trường sau thiên tai năm 2022; theo dõi hoạt động bảo vệ môi trường; thẩm định hồ sơ đất đai bao gồm cấp mới, cấp đổi, chuyển mục đích, thu hồi đất.

+ Tham mưu UBND huyện triển khai rà soát việc cấp đất sản xuất cho đối tượng trong gia đình cả hai vợ chồng là cán bộ, công chức, viên chức để chuyển sang thuê đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

- Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre. Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát việc đền bù lòng hồ Tả Trạch trước đây để có cơ sở đền bù bổ sung sau này theo đúng quy định.

4. Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham gia tập huấn thực hiện thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 7. Tổ chức phát thưởng, biểu dương cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2021-2022. Kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện chuẩn bị năm học mới ở các trường học. Chỉ đạo dạy học theo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế: Chú trọng công tác phòng, chống các dịch bệnh; chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, bệnh thủy đậu, bạch hầu, bệnh đầu mùa khỉ; đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid – 19, không được chủ quan, lơ là.

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng thôn Dỗi. Tham gia biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Làng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hà Nội. Tiếp tục đôn đốc các địa phương hoàn thành tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc cấp xã. Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện. Phối hợp với UBND thị trấn Khe Tre xây dựng và thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh trong năm 2022. Tập trung tham mưu công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

- Phòng Lao động – TBXH: Xây dựng Kế hoạch giám sát Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền, tư vấn để người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, các ngành liên quan tổ chức gặp mặt người lao động ở Công ty Kimsora để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền, vận động tham gia lao động tại Công ty.

- Phòng Dân tộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030”.

5. Lĩnh vực Nội chính

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục triển khai công tác giáo dục quốc phòng, an ninh địa phương năm 2022. Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2022 đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra; đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh các văn kiện, phương án diễn tập đúng quy định.

- Công an huyện đẩy mạnh các biện pháp nhằm phòng ngừa đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thành lập chuyên án để xử lý các đường dây hụi tại chợ Khe Tre. Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện, cấp định danh và xác thực điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

- Thanh Tra huyện: Ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 và việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội tại xã Hương Hữu; kế hoạch thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí chi sự nghiệp, chi mục tiêu tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Tiếp tục đôn đốc các Kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật. Duy trì công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ theo lịch đã xây dựng; giải quyết 05 đơn khiếu nại theo đúng quy định.

- Chủ tịch UBND huyện đã công bố công khai Kết luận thanh tra số 666/KL-TTr ngày 24/6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế và triển khai Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 27/7/2022 về triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 666/KL-TTr ngày 24/6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, làm đầu mối cung cấp kết luận và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các trường học có liên quan để thực hiện.

- Phòng Tư pháp: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch. Tiếp tục tiếp nhận và giải quyết kịp thời các hồ sơ về: Hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi thường nhà nước khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo đúng quy định.

- Phòng Nội vụ: Hoàn thành công tác tuyển dụng viên chức năm 2022. Thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022 - 2025. Ban hành quyết định điều động viên chức ngành giáo dục năm học 2022-2023; tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; tham mưu tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội thi công tác cải cách hành chính do tỉnh phát động. Xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyên công chức địa chính cấp xã. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát công tác tuyển dụng, báo cáo tỉnh trước 01/8/2022.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.969.551
Truy cập hiện tại 3.866