Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho học sinh tiểu học năm học 2021-2022
False 11067Ngày cập nhật 19/09/2021

Theo thông báo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công văn số 14/NXBGDVN-BTCTNTV-SGD ngày 20/8/2021 về việc tổ chức sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho học sinh tiểu học năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT thông báo kế hoạch tổ chức như sau:

1. Mục đích 1.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học, học sinh được sử dụng internet là một phương thức học tập, luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học các môn học phù hợp.

1.2. Tạo sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, đấu trí, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.

1.3. Giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt, hiểu rõ về địa lí, lịch sử, văn hóa, từ đó yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

1.4. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng và hướng dẫn đăng ký tham gia.

2.1. Đối tượng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

2.2. Đăng kí tham gia: - Mỗi học sinh chỉ được đăng kí duy nhất 1 tài khoản trên website: trangnguyen.edu.vn. (Tài khoản này sẽ sử dụng từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 và thi được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài) - Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố, số điện thoại, email. Học sinh đang học khối lớp nào chỉ được đăng kí dự thi ở khối lớp đó. - Học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia. - Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mĩ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet.

3. Quy định các vòng thi.

3.1. Số vòng thi: có 19 vòng thi, các vòng thi do Ban Tổ chức (BTC) cập 2 nhật trên website: www.trangnguyen.edu.vn. Vòng thi tự do từ vòng thi số 1 đến vòng thi số 15.

3.2. Vòng thi các cấp - Vòng thi Sơ khảo (cấp trường): Đơn vị tổ chức cho học sinh thi vòng thi số 16 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Hương (cấp quận/huyện). - Vòng Thi Hương (cấp quận/ huyện ): Đơn vị tổ chức cho học sinh thi vòng thi số 17 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Hội (cấp tỉnh/thành phố). - Vòng Thi Hội (cấp tỉnh): Đơn vị tổ chức cho học sinh thi vòng thi số 18 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Đình (cấp quốc gia). - Vòng Thi Đình (cấp quốc gia): BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chọn thí sinh xuất sắc khối 4 và khối 5. Thí sinh dự thi vòng thi số 19 để được vinh danh Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp, Tiến Sĩ và các giải thưởng khác.

3.3. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi - Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bất cứ thời điểm nào, chỉ cần vượt qua được tất cả các vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp (ví dụ: thi Sơ khảo cần vượt qua vòng thi số 15, thi Hương cần phải vượt qua vòng thi số 16, thi Hội phải vượt qua vòng thi số 17, thi Đình phải vượt qua vòng thi số 18). Vòng thi các cấp có sự tổ chức và giám sát của BTC và Hội đồng thi cấp đó. - Mỗi vòng thi có 3 bài thi, thời gian làm bài của mỗi bài thi là 20 phút. - Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”. - Đối với kì thi cấp huyện, cấp tỉnh chỉ có những thí sinh đăng kí SBD với BTC mới được duyệt thi và cấp “Mã thi” để vào thi.

3.4. Điều kiện để vượt qua một vòng thi - Đối với mỗi vòng thi tự do: Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu chưa đạt 50% tổng số điểm. Nếu đạt từ 50% tổng số điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm. - Đối với vòng thi Sơ khảo, thi Hương, thi Hội, thi Đình: thí sinh chỉ được làm bài thi 1 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, Hội đồng thi liên hệ với BTC cấp quốc gia để được giải quyết). - Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

3.5. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi: Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.

3.6. Xếp hạng thí sinh: Thứ hạng thí sinh trên website www.trangnguyen. edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi. Điểm để xét giải trong các vòng thi Hương, thi Hội, thi Đình được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua tất cả các vòng của thí sinh.

3 4. Tổ chức vòng thi các cấp .

4.1. Vòng thi Sơ khảo (cấp trường) vòng thi số 16: - Nhà trường cử một giáo viên tạo tài khoản có xác nhận của nhà trường để BTC kích hoạt lại tài khoản giáo viên. - Giáo viên, phụ huynh hướng dẫn học sinh thi qua 15 vòng thi tự luyện. - Giáo viên tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC. - Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường. - Thời gian tổ chức thi: vòng thi số 16 từ ngày 16/12/2021 – 24/12/2021. - Địa điểm thi: tại phòng máy tính nhà trường có kết nối internet. - Hình thức thi: trực tuyến. - Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại ngay). - Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng thi Hương (cấp huyện).

4.2. Vòng thi Hương (cấp huyện) - Ban Tổ chức cấp quốc gia phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng coi thi. Nhà trường cử cán bộ coi thi và cán bộ nhận mã thi. - Thời gian tổ chức thi (dự kiến): Vòng thi số 17 ngày 17/02/2022 - 18/02/2022. - Địa điểm thi: Phòng máy tính nhà trường có kết nối internet. - Hình thức thi: trực tuyến, giáo viên nhận mã thi và cấp mã thi. - Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, giáo viên lập biên bản theo mẫu trên website trangnguyen.edu.vn và cho thí sinh thi lại). - Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp, BTC đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng thi Hội (cấp tỉnh). 4.3. Vòng thi Hội (cấp tỉnh). - BTC cấp quốc gia phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng coi thi. - Hội đồng coi thi cử cán bộ coi thi, cán bộ nh

ận mã thi. - Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC. - Thời gian tổ chức thi: Vòng thi số 18 ngày 17/03/2022 - 18/03/2022. - Địa điểm thi: Phòng máy tính nhà trường có kết nối internet. - Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi và cấp mã thi. - Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản gửi về BTC để cho thí sinh thi lại). - Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với nhà trường để cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của BTC.

4.4. Vòng thi Đình (cấp quốc gia) - Các thí sinh thi tập trung tại địa điểm thi theo thông báo triệu tập của BTC cấp quốc gia. BTC sẽ hỗ trợ một phần kinh phí ăn nghỉ cho thí sinh dự thi. - BTC tổ chức thi tập trung tại một phòng máy tính có kết nối internet, dùng đề thi chung, dưới sự giám sát của BTC cấp quốc gia. - Thời gian thi: Vòng thi số 19 ngày 16/04/2022 – 17/04/2022. 4 - Địa điểm tổ chức: tỉnh Ninh Bình hoặc tỉnh Phú Thọ.

5. Khen thưởng: Danh sách thí sinh đạt giải các vòng thi Hương, thi Hội, thi Đình được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn. BTC sẽ cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng thi Hội, thi Đình.

5.1. Vòng thi Hương (cấp huyện) và vòng thi Hội (cấp tỉnh): BTC cấp quốc gia cấp giấy khen theo quy định chung của từng vòng thi.

5.2. Vòng thi Đình (cấp quốc gia): Số lượng giải thưởng khối lớp 4 và khối lớp 5 như sau: (giải thưởng bằng hiện vật và giấy chứng nhận của BTC) - 01 giải Trạng nguyên (Quà tặng trị giá 5 triệu đồng) - 01 giải Bảng nhãn (Quà tặng trị giá 4 triệu đồng) - 01 giải Thám hoa (Quà tặng trị giá 3 triệu đồng) - 01 giải Hoàng giáp (Quà tặng trị giá 2 triệu đồng) - 01 giải Tiến sĩ (Quà tặng trị giá 1 triệu đồng) - Giải Nhất (Quà tặng trị giá 800.000đ) - Giải Nhì (Quà tặng trị giá 600.000đ) - Giải Ba (Quà tặng trị giá 500.000đ) - Giải Khuyến Khích (Quà tặng trị giá 400.000đ) Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC. Yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế thông báo rộng rãi đến các trường học và động viên học sinh tham gia sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2021-2022, thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Ông Trần Đại Phúc, Chuyên viên Phòng GDTH Sở GD&ĐT, điện thoại 0935 782284; Bà Trịnh Thị Hương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, điện thoại 0582 102343, email: huong.trinh@trangnguyen.edu.vn./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.840