Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông
False 16939Ngày cập nhật 28/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12

NĂM 2020 CỦA UBND HUYỆN NAM ĐÔNG

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện và thực tế điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2020.

          Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 với các nội dung sau:

                                                                     

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2020 và nhiệm vụ tháng 01 năm 2021

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

2

Kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 01 năm 2021

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

2

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và PCTN quý IV/2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

3

Báo cáo rà soát, chấn chỉnh, thực hiện việc thu hồi đất nông nghiệp sử dụng đất do vi phạm pháp luật đất đai

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

4

Báo cáo tình hình QLNN về môi trường năm 2020

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

5

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

6

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

7

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

8

Kế hoạch kiểm tra công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

9

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

10

Kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra dịch vụ văn hóa và Internet

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

11

Kế hoạch tiếp tục giữ vững xã chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2011-2020

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

12

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm giảm nghèo bền vững năm 2021

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

13

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới năm 2021

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

14

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội vung đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

15

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển văn hóa, du lịch năm 2021

Phòng  VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

16

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm về Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

17

Giao chỉ tiêu nông nghiệp năm 2021

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

18

Giao chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Hội nghị sơ kết, tổng kết Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

2

Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

3

Tổng kết xây dựng NTM năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

4

Hội nghị tổng kết kết quả HĐCC KVPT huyện năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

5

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

6

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo phòng không nhân dân năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

7

Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu; giáo dục chính trị năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

8

Hội nghị tổng kết cụm ATLC-SSCĐ năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

9

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2020 và ký kết liên tịch năm 2021

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

10

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày thành lập QĐNDVN và ngày hội QPTD (22/12)

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 36/KH-UBND chăm sóc, cải tạo, nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2020

Phòng

NN&PTNT, TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

2

Xây dựng lịch thời vụ và chỉ đạo nông dân ở các địa phương chuẩn bị giống, phân bón và vật tư thiết yếu để phục vụ cho vụ sản xuất Đông Xuân 2020-2021

Phòng

NN&PTNT

TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

3

Tăng cường công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh; vận động và hướng dẫn nông dân đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm, tu sửa chuồng trại và dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thiệt hại trong mùa mưa, rét

Phòng

NN&PTNT

TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

4

Chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau bão, đặc biệt là các tuyến đường phục vụ sản xuất, giao thông, kênh mương thủy lợi chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân

Phòng

NN&PTNT

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

5

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã Thượng Nhật đạt chuẩn nông thôn mới

Phòng

NN&PTNT

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

6

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định công nhận các thôn nâng cao xã Hương Xuân

Phòng

NN&PTNT

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

7

Triển khai thực hiện Phương án, kế hoạch xử lý chặt phá rừng, lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm, các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

8

Thẩm định hồ sơ cấp mới đất nông nghiệp xã Thượng Lộ, Thượng Nhật và cấp đổi đất nông nghiệp xã Hương Xuân

Phòng TNMT, TTQĐ, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

9

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai dự án nước sạch Thượng Long và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đấu nối để nâng tỷ lệ hộ dùng nước sạch đảm bảo kế hoạch

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

10

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đô thị, nhất là địa bàn thị trấn và trung tâm các cụm xã

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

11

Đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB và sự nghiệp Chương trình MTQG và giảm nghèo bền vững năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

12

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các ngành thực hiện công tác thu ngân sách năm 2020 đạt kế hoạch

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

13

Giao dự toán ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

14

Quyết định biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2021

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Chỉ đạo dạy bù theo kịp chương trình. Ôn tập và tổ chức thi học kỳ I

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

2

Tổ chức thi Khoa học kỹ thuật và hướng dẫn cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng cấp huyện

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

3

Chỉ đạo các trường nắm bắt tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng có giải pháp sớm ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

4

Thu thập bộ chỉ số PCBLGĐ năm 2020

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

5

Hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ kinh phí cho các hộ làm Home stay tại xã Thượng Lộ

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

6

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nhân dịp Tết Dương lịch

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

7

Chấm điểm xã chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2011-2020

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

8

Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19 và bệnh Sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bạch hầu

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

9

Triển khai Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020.

Phòng LĐ và TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

10

Tiếp nhận và hỗ trợ quà của Trung ương, tỉnh, các nhà tài trợ phân phối cho nhân dân trên địa bàn

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

11

Tiếp tục triển khai kế hoạch về cập nhật thông tin cung, cầu lao động và nhu cầu học nghề năm 2020

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

12

Đề nghị công nhận người và đưa ra khỏi danh sách có uy tín năm 2020

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 12

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc, trộm cặp tài sản, trộm chó và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

2

Công nhận cơ quan, địa phương đảm bảo an ninh trật tự năm 2020

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

3

Tập trung công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo số lượng, chất lượng

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

4

Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

5

Tập huấn Luật dân quân tự vệ, dự bị động viên

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

6

Hội đồng Thi đua khen thưởng, UBND huyện họp xét các danh hiệu thi đua cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

7

Nâng bậc lương 6 cuối năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

8

Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính và chất lượng hoạt động năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

9

Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an các xã, thị trấn để thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo quy định

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

10

Tổ chức Hội nghị đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp

Tháng 12

11

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

12

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

13

Tiếp tục tiến hành cải chỉnh, thay đổi các sai lệch thông tin trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh so với các giấy tờ khác của công dân khi công dân

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

14

Kết thanh tra đột xuất tại UBND thị trấn Khe Tre về công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với 07 hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

15

Phối hợp Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

16

Tiếp tục theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND và Kết luận thanh tra số 117/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

17

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý sau thanh tra có hiệu lực pháp luật.

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

18

Tiếp tục thanh tra chuyên đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở tại Thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

19

Duy trì công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ theo lịch đã xây dựng

Thanh tra huyện, Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

20

Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

21

Báo cáo mục tiêu chất lượng năm 2020 của UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

22

Kế hoach khắc phục khuyết điểm, hạn chế của UBND huyện năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

Yêu cầu các đồng chí Ủy viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình công tác tháng 12 năm 2020.

 Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ bổ sung, điều chỉnh kịp thời những nhiệm vụ mới để đáp ứng tốt công tác điều hành, chỉ đạo của UBND huyện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020./.

 

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.664.111
Truy cập hiện tại 301