Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Phòng Lao động TBXH huyện Nam Đông
False 42931Ngày cập nhật 03/05/2013

A. Giới thiệu chung

Phòng Lao động, TBXH huyện

Địa chỉ: Thị trấn Khe tre, Nam Đông, TT. Huế

Điện thoại: 054.3875.413

Email: ldtbxh.namdong@thuathienhue.gov.vn

 
B. Cơ cấu tổ chức: 
 
 
LÃNH ĐẠO

Ông  Võ Phước Hóa - Trưởng phòng

Email:  vphoa.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0942411105

Ông  Lê Thị Xuân Hương - Phó Trưởng phòng

Email:  ltxhuong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0852210629

 
BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN

Ông  Đặng Giang Chữ - Chuyên viên

Email: dgchu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0905568882

Bà Nguyễn Thị Hằng  - Chuyên viên

Email: nthang.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0916063183

Bà Nguyễn Thị Ái Trinh - Chuyên viên

Email: ntatrinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0973381122

 

Bà Nguyễn Thị Lam Sinh - Chuyên viên

Email: ntlsinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0983043869

 

 

 
 
 
C. Chức năng nhiệm vụ (Theo Thông tư liên tịch Số: 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV):
 

Điều 4. Vị trí và chức năng

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đi với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối vi cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Việc bnhiệm, bnhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

2. Biên chế công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tng biên chế công chức trong các cơ quan, tchức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao.

3. Căn cchức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ông: Võ Phước Hóa - Trưởng phòng

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và cấp ủy, ngành quản lý cấp trên về toàn bộ hoạt động của phòng LĐ-TB&XH, phụ trách công tác tổ chức, bộ máy; chủ tài khoản và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực:

Người có công; tài chính, lĩnh vực bảo trợ xã hội, bình đẳng giới, kê khai tài sản, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, ISO 9001 2015, Công nghệ thông tin, công tác văn phòng; công tác văn thư - lưu trữ; báo cáo tuần, tháng, quý; năm, chuyên đề, tiếp dân và giải quyết đơn thư;

2. Bà: Lê Thị Xuân Hương - Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và thực hiện các lĩnh vực:

- Phụ trách công việc bảo vệ - chăm sóc trẻ em; báo cáo chuyên đề;

- Chỉ đạo công tác giảm nghèo, Lao động, Việc làm; Dạy nghề; Tiền lương, Tiền công, Bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, chương trình giải quyết việc làm.

3. Ông: Đặng Giang Chữ - Chuyên viên phụ trách, công tác giảm nghèo,  Lao động, Việc làm; Dạy nghề; Tiền lương, Tiền công, Bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, chương trình giải quyết việc làm, Công nghệ Thông tin, tham mưu tổng hợp đánh giá CNTT hàng năm và phụ trách loa máy, chở hoa viếng NTLS.  

4. Bà: Nguyễn Thị Ái Trinh - Chuyên viên phụ trách kế toán, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, báo cáo năm, thi đua khen thưởng, phòng chống Tệ nạn xã hội, kê khai tài sản, phòng chống tham nhũng và công tác văn phòng.

5. Bà: Nguyễn Thị Lam Sinh - Chuyên viên phụ trách người có công; công tác văn thư - lưu trữ; thủ quỹ, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý; tham mưu đánh giá hoạt động cơ quan hàng năm, phụ trách công tác liên quan đến NTLS.

6. Bà: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội, bình đẳng giới, cải cách hành chính, ISO 9001 2015, tham gia làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện, tham mưu tổng hợp CCHC hàng năm.

7. Bà: Trần Thị Chờ:

Bảo vệ trụ sở Liên cơ quan 1.

- Khi giải quyết công việc phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình được giao và đúng Luật cán bộ công chức, viên chức;

- Các Ông, Bà trực tiếp phụ trách, tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về những nhiệm vụ được giao;

- Ngoài nhiệm vụ chính được phân công, tùy tình hình cụ thể hoặc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng có thể điều chỉnh, bố trí giao nhiệm vụ khác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung;

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 2.618