Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông
False 20772Ngày cập nhật 10/05/2019

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Chỉ thị, Kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

3

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

4

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

5

Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

6

Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cấp huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

7

Kế hoạch thực hiện Đề án Du lịch năm 2019

Phòng VH-TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

8

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình  xây dựng NTM năm 2019

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

9

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm nông lâm nghiệp năm 2019

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

10

Kế hoạch thực hiện Đề án làm giàu rừng và PTLSNG năm 2019

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

11

Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển cam Nam Đông năm 2019

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

12

Kế hoạch và phát động phong trào lập vườn, trồng hoa màu và gieo cấy vụ Đông Xuân

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

13

Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019

Trung tâm

DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

14

Kế hoạch rà soát, hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn huyện

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

15

Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn huyện

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

16

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

17

Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

18

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

19

Kế hoạch về truyền thông và Trợ giúp pháp lý cho các xã, thôn nghèo

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

20

Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

21

Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu hộ tịch về dân cư

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

22

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

23

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

24

Kế hoạch triển khai kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết Nguyên đán

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

25

Kế hoạch xúc tiến Đầu tư năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

26

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

27

Kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2019

Phòng

TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

28

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

29

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

30

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2019

BCH

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

31

Kế hoạch tuyển chọn, gọi và giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2019

BCH

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

32

Kế hoạch hoạt động của Ban bảo đảm quốc phòng huyện năm 2019

BCH

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

33

Kế hoạch xây dựng hệ thống biển, bảng chính quy, trang bị vật chất phòng làm việc, pa nô, áp phích cổ động, tuyền truyền năm 2019

BCH

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

34

Kế hoạch xây dựng cơ sở cụm ATLC-SSCĐ năm 2019

BCH

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

35

Kế hoạch tổ chức tuần tra, truy quét ngăn chặn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và Phương án bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Hạt

Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

36

Kế hoạch triển khai vận động Hiến máu tình nguyện năm 2019

Hội CTĐ huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

37

Chỉ thị tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2019

BCH

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

II

Các Báo cáo, Chương trình thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

  Chương trình công tác tháng 02 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Hội nghị phát thưởng cho học sinh thi đỗ đại học năm 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

3

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phòng Nông ngiệp và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

4

Hội nghị hội đồng PBGDPL để triển khai xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL

Phòng Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

5

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019

Phòng Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

6

Hội nghị quân chính triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

7

Hội nghị tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

8

Hội nghị liên tịch ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

9

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân và phát triển chăn nuôi

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

2

Quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm chủ lực gắn với điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp cấp xã

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

3

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020; triển khai kế hoạch làm vườn và dự án trồng cam năm 2019

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

4

Chuẩn bị điều kiện và tổ chức Tết trồng cây năm 2019

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

5

Phát động chiến dịch chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây cao su

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

6

Tăng cường công tác QLBVR, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt dịp tết Nguyên đán

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

7

Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn và triển khai công tác thu ngân sách năm 2019

Phòng TC-KH, Chi cục thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

8

Đôn đốc hoàn chỉnh các thủ tục để triển các công trình xây dựng năm 2019 đúng kế hoạch

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

9

Thẩm định và phê duyệt quyết toán các công trình XDCB trên địa bàn

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

10

Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị, địa phương; đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác thu năm 2019

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

11

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2019

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

12

Triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án khuyến công năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

13

Triển khai Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh, giai đoạn 2017 đến năm 2025

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

14

Đề xuất xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

15

Triển khai các hoạt động khuyến công năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

16

Chỉ đạo công tác PCCC tại các chợ, các DN, cơ sở sản xuất, KD trên địa bàn

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

17

Triển khai nhiệm vụ xây dựng chợ văn minh thương mại

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

18

Triển khai xây dựng chợ An toàn thực phẩm

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

19

Rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

20

Thành lập và thực hiện kiểm tra các cơ sở việc thực hiện các quy định về ĐKKD và ATTP

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

21

Triển khai thực hiện đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ATTP, lưu thông hàng hóa

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

22

Tổ chức các hoạt động liên quan đến xây dựng và trật tự đô thị

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

23

Báo cáo bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Hương Phú

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

24

Hướng dẫn các hoạt động VSMT Mừng Đảng - Mừng Xuân 2019

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

25

Quyết định thu hồi đất, thu hồi giấy CNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

26

Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

27

Đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi GCNQSDĐ đạt chỉ tiêu, kế hoạch

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

28

Quản lý, giám sát vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú và công tác vận chuyển rác trên địa bàn

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

29

Thẩm định thủ tục đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các công trình/dự án

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

30

Thẩm định thủ tục đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các công trình/dự án

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

31

Kiểm tra và xử lý các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

32

Triển khai thi công tác công trình đã được phê duyệt; chỉ định thầu, đấu thầu

Ban QLDA ĐTXD

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

33

Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn

Ban QLDA ĐTXD

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

34

Tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

Ban QLDA ĐTXD

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

II

Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội

1

Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

2

Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo hướng thu gọn đầu mối, hình thành trường nhiều cấp học phù hợp với điều kiện của địa phương

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

3

Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Chỉ đạo công tác thay sách lớp 1

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

4

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

5

Triển khai có hiệu quả Đề án hệ sinh thái giáo dục và đào tạo thông minh

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

6

Đẩy mạnh công tác CCHC và công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

7

Triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

8

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2019, đặc biệt là Tết Nguyên đán năm 2019

Phòng

VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

9

Tổ chức các giải thể thao truyền thống năm 2019. Tham gia các giải Thể thao cấp tỉnh

Phòng

VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

10

Tổng kết công tác Y tế năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

11

Triển khai kiểm tra ATVSTP tết Nguyên đán

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

12

Triển khai Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2019

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

13

Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

14

Cấp phát tiền trợ cấp, quà tết Nguyên đán cho các đối tượng được hưởng các chính sách; nắm chắc đười sống nhân dân để hỗ trợ kịp thời

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

15

Kiểm tra giám sát cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

16

Báo cáo tổng hợp các chính sách dân tộc vùng Dân tộc - Miền núi

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

17

Triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

18

Rà soát lập kế hoạch đăng ký nhu cầu vốn năm 2020 các chương trình chính sách hỗ trợ vùng Dân tộc - Miền núi

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

19

Đề xuất, kiến nghị phê duyệt dự án điểm ĐCĐC A Kỳ xã Thượng Long

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

20

Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

21

Triển khai kế hoạch vận động HMTN đợt I năm 2019

Hội

Chữ thập đỏ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

III

Lĩnh vực  Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Phân bổ biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Phối hợp triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn đối với tuyến ngoại huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

3

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

4

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

5

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đột xuất

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

6

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

7

Quyết định luân chuyển, điều động, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

8

Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

9

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

10

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

11

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

12

Triển khai phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

13

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

14

Thẩm định các văn bản QPPL của các ngành trước khi trình UBND huyện ký ban hành

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

15

Triển khai các văn bản mới có hiệu lực thi hành cho cán bộ chủ chốt của huyện, xã

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

16

Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

17

Triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tư an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

18

Kiện toàn lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2019

Ban chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

19

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

20

Triển khai kế hoạch kiểm tra tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

21

Triển khai tập huấn, hướng dẫn ứng dụng các phần mềm dùng chung

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

22

Triển khai kế hoạch Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 27