Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND huyện ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
False 23037Ngày cập nhật 02/05/2019

Ngày 19 tháng 4 năm 2019 UBND huyện Nam Đông đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm:

1. Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2019 của huyện, xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó phải xác định rõ, cụ thể các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí cần đạt được để làm cơ sở tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện thuộc phạm vi quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của mình để xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm chung của toàn huyện đã đề ra tại Chương trình này.

2. Quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chương trình, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình THTK, CLP của huyện và Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Tổ chức triển khai các biện pháp THTK, CLP, trong đó tập trung và các giải pháp để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

- Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm đã đăng ký, gửi UBND huyện và Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp.

3. Tổ chức triển khai toàn diện công tác THTK, CLP trong phạm vi ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, trong đó tập trung vào:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật THTK, CLP; các quy định trong sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản Nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.

- Đẩy mạnh thực hiện công khai trong THTK, CLP, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.

4. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật THTK, CLP thông qua tổ chức các chương trình tập huấn, sinh hoạt chuyên đề hoặc phổ biến thông tin pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử.

- Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP.

- Tổ chức phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và trong nhân dân để nâng cao nhận thức về tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện chương trình THTK, CLP trong dân cư, đồng thời làm tốt vai trò giám sát của các cấp, các ngành trong THTK, CLP.

- Đăng tải, cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP do trung ương, tỉnh và địa phương ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn.

5. Báo cáo kết quả THTK, CLP:

Báo cáo kết quả THTK, CLP được thực hiện theo quy định tại luật THTK, CLP, và các quy định khác có liên quan của nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện THTK, CLP gửi UBND huyện và Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào đầu năm sau theo quy định với các nội dung sau:

- Nội dung, hình thức báo cáo: Thực hiện theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục số 03, Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Hình thức báo cáo: Bằng văn bản, bằng tệp dữ liệu báo cáo gửi kèm file điện tử hoặc fax khi có yêu cầu.

- Thời hạn báo cáo: Đối với kết quả THTK, CLP năm 2019, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo về Phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 08/02/2020 để tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/02/2020.

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tổng hợp, hướng dẫn về nội dung, hình thức, thời gian thực hiện đối với báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình này.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 21