Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch, chương trình công tác tháng 06 năm 2018 của UBND huyện
False 17152Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua Thường vụ Huyện ủy

1

Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 22/3/2016 của Huyện ủy về “Chương trình cải cách hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 15/6

2

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng TC-KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 15/6

II

Báo cáo, kế hoạch thông qua UBND huyện trình HĐND huyện

1

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 15/6

2

Báo cáo thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Văn Phòng, các ngành liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 15/6

3

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2017

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 15/6

4

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 15/6

5

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và PCTN, lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 15/6

6

Tờ trình thông qua thiết kế Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre đến năm 2030

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 15/6

7

Tờ trình thông qua dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 15/6

III

Quy hoạch, đề án, phương án thông qua UBND huyện

1

Đề án giảm nhanh tỷ lệ con thứ 3 trở lên giai đoạn 2018-2020

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

2

Đề án nâng cao chất lượng quản lý xây dựng trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

3

Quy hoạch hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

4

Quy hoạch cụm dân cư mở rộng từ đường Bế văn Đàn đến Trung tâm Y tế huyện

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

5

Hoàn thành phương án chuyển đổi chợ Khe Tre

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

6

Quy hoạch bãi đổ rác thải xây dựng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phùng

Tháng 6

IV

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 7

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

2

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

3

Kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phòng chống lụt bão

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

4

Kế hoạch kiểm tra an toàn điện năm 2018

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

5

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

6

Kế hoạch kiểm tra hoạt động bảo vệ khoáng sản trên địa bàn

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

7

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

8

Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc UBND huyện; công chức các xã, thị trấn trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

9

Kế hoạch về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

Phòng Tư Pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

10

Công tác bảo đảm an toàn, quy định bảo mật trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Cơ quan Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Hội nghị sơ kết huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị 6 tháng đầu năm 2018

Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

2

Hội nghị Ban chỉ đạo PKND Quý II

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

3

Hội nghị ban điều hành cụm ATLC-SSCĐ 6 tháng đầu năm 2018

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

4

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Ban bảo đảm quốc phòng huyện

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

5

Tổng kết công tác PCTT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phòng

Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

6

Hội nghị sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng

Nông nghiệp

Đ/c  Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

7

Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6-2018

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

8

Tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Phòng GD-ĐT

Đ/c  Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và thực hiện Đề án phát triển đàn lợn giống chất lượng cao

Phòng NN&PTNT, Trạm CNTY

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

2

Triển khai thực hiện Quy hoạch nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

3

Triển khai gieo cây vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ; thực hiện chuyển đổi cây trồng diện tích thiếu nước và triển khai các giải pháp chống hạn

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

4

 Quản lý giống cây trồng, kiểm tra các vườn ươm, các chủ sản xuất, cung ứng giống lúa

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

6

5

Triển khai kế hoạch quản lý nguồn lợi thủy sản trên địa bàn

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

6

6

Đôn đốc phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng

6

7

Phối hợp Chi cục Thuế, UBND cấp xã rà soát, đôn đốc thực hiện hoàn thành công tác thu theo kế hoạch

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng

6

8

Thẩm tra số liệu quyết toán năm 2017 các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng

6

9

Kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lí các trường hợp kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 6

10

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chiếu sáng công cộng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 6

11

Thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 6

12

Triển khai ứng dụng các thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thành công vào sản xuất và đời sống

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 6

13

Tìm thị trường và xây dựng thương hiệu cho hàng nông đặc sản của địa phương

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

14

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của pháp luật về công tác QLNN đối với hoạt động xây dựng; kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với hoạt động XD

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phùng

Tháng 6

15

Đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy CNQSDĐ trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 30/6

16

Quyết định phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

 

Tháng 6

17

Quản lý, giám sát vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

18

Thẩm định phương án thu hồi đất trụ sở mới Liên đoàn Lao động huyện

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 10/6

19

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động khai thác cát sạn trái phép

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

20

Phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý SDĐ và tham mưu UBND huyện PA xử lý vi phạm QH, kế hoạch SDĐ

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 6

21

Triển khai thi công tác công trình đã được phê duyệt; chỉ định thầu, đấu thầu

TC-KH, Ban QLDA khu vực huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

22

Hoàn chỉnh phương án đấu giá đất ở khu TĐC xã Hương Hòa mới thu hồi sau thanh tra và ở TT Khe Tre

Trung tâm PTQĐ, các cơ quan liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

23

Rà soát các vướng mắc, tồn tại liên quan đến công tác bồi thường, GPMB và tái định cư thuộc các dự án đường La Sơn – Túy Loan, đường La Sơn – Nam Đông để giải quyết

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

 

Tháng 6

24

Tổ chức họp giao ban các ngành tài chính, Thuế, Kho bạc

Phòng TC - KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

25

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng

Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 6

26

Phê duyệt và triển khai thực hiện PA thu hồi đất lâm nghiệp theo Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 6

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

Xây dựng phương án bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ quản lý của các ngành học

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 6

2

Chỉ đạo các trường bảo quản cơ sở vật chất, trường lớp trong thời gian nghỉ hè

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 6

3

Chỉ đạo các trường thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 6

4

Tổ chức khai giảng lớp truyền dạy cồng chiêng tại xã Thượng Lộ

Phòng

Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

5

Thu thập bộ chỉ số PCBLGĐ năm 2018

Phòng

Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

6

Tổ chức Hội thi CLB gia đình cấp huyện và tham gia cấp tỉnh

Phòng

Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

7

Tổ chức giải bóng chuyền truyền thống huyện

Phòng

Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

8

Kiểm tra và tham mưu biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke lưu động

Phòng

Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

9

Kiểm tra việc thực hiện chính sách có công và BTXH xã Thượng Nhật

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

10

Triển khai Kế hoạch cập nhật thông tin cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2018

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

11

Triển khai tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

12

Tổng hợp thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo các thôn, bản, xã vùng khó khăn

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

13

Triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển KTXH, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào DTTS

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 6

14

Phối hợp tập huấn luật để giảm thiểu trình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 6

15

Kiểm tra các cơ sở về hành nghề y dược trên địa bàn

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

16

Đề nghị công nhận xã Thượng Quảng, Hương Sơn xã đạt quốc gia về y tế năm 2018

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

17

Triển khai xây dựng mô hình “xã phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” và điều tra nguyên nhân sinh con thứ 3

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 6

18

Sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 6

19

Kiểm tra, đánh giá công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm tại các xã, thị trấn.

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 6

20

Tổng kết phong trào HMTN năm 2018

Hội chữ thập đỏ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

III

Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

2

Phối hợp với Chi cục Văn thư lưu trữ tiến hành chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

3

Tham mưu HĐTĐKT, UBND huyện họp xét và công nhận danh hiệu thi đua ngành giáo dục năm học 2017-2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

4

Tham mưu UBND huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

5

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ ở các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

6

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo kịp thời

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

7

Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

8

Hội nghị triển khai các văn bản luật mới ban hành cho cán bộ chủ chốt huyện, xã

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

9

Tiếp tục triển khai Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 theo các nội dung, thời gian đã duyệt

Ban chỉ huy Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 6

10

Thanh tra việc quản lý tài chính; quản lý các chương trình dự án; quản lý ĐTXD và thanh tra PCTN tại phòng KT - HT

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 6

11

Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 6

12

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VI

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 6

13

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo HĐND và UBND huyện 6 tháng cuối năm 2018

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 6

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.943