Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Triển khai Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
False 15485Ngày cập nhật 30/08/2021

Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 7765 /UBND-NĐ để hướng dẫn triển khai Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

 

Ngày 15/7/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ  quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ  quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 8238/BTC-QLCS ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý:

1. Rà soát, lập báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với đất, nhà, công trình gắn liền với đất (sau đây gọi là nhà, đất) của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP đang quản lý, sử dụng (trừ nhà, đất không thực hiện việc sắp xếp, xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP), gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 15/9/2021 theo biểu mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp thuộc tỉnh lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh;

2. Đối với phương án sắp xếp lại, xử lý theo “Hình thức khác”

Khi triển khai thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP, trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở nhà đất đang trong quá trình rà soát quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương do đó chưa có phương án xử lý cụ thể và được các địa phương đề xuất UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo “Hình thức khác”.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 7 (sửa đổi khoản 9 Điều 7) Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP thì hiện nay nhà, đất đề xuất phương án xử lý theo “hình thức khác” do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Do đó, các cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo “Hình thức khác” khi triển khai thực hiện theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sẽ không còn phù hợp với thực tiễn; Để đảm bảo quyền chủ động xử lý nhà, đất của địa phương; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị quản lý rà soát tất cả các cơ sở nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo “Hình thức khác” để đề xuất điều chỉnh phương án sắp xếp cụ thể phù hợp; Trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng đề nghị đơn vị, địa phương nghiên cứu đề xuất phương án  “Thu hồi” hoặc “Chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý” để xử lý theo đúng quy định.

3. Đối với nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý  thì tiếp tục khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà đất theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ phương án sắp xếp lại, xử lý theo “Hình Thức khác”) cho đến khi UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 67/2017/NĐ-CP, thay thế Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 24/5/2019; Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 và Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 29/10/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 87